Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  4.
1. Nadzór nad likwidacją instytucyj kredytu długoterminowego sprawuje Komisarz Rządowy do spraw likwidacji instytucyj kredytu długoterminowego.
2. Komisarza Rządowego mianuje i odwołuje Minister Skarbu.
3. Minister Skarbu może mianować także zastępcę Komisarza Rządowego.