Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  38.

Minister Skarbu może zarządzić przeprowadzenie likwidacji w trybie ustalonym przepisami niniejszego dekretu oddziałów lub majątku tych instytucji kredytu długoterminowego, których siedziby znalazły się poza granicami Państwa Polskiego.