Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  30. 12

1. Nieruchomości, stanowiące własność likwidowanej instytucji kredytu długoterminowego, zbywane będą na wniosek likwidatora bądź Banku Gospodarstwa Krajowego względnie Komisarza Rządowego lub instytucji bankowej, wskazanej w decyzji Ministra Finansów (art. 36b):
1) przez licytację publiczną według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji przy wzięciu za podstawę licytacji oszacowania, wskazanego przez likwidatora bądź Bank Gospodarstwa Krajowego względnie Komisarza Rządowego lub instytucję bankową, wskazaną w decyzji Ministra Finansów (art. 36b) oraz z wyłączeniem postanowień, dotyczących podziału sum, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości,
2) z wolnej ręki za zezwoleniem Ministra Finansów i po cenie nie niższej od wyznaczonej w zezwoleniu.
2. Suma, uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zarówno z licytacji publicznej jak i z wolnej ręki, zostanie przekazana w całości do masy likwidacyjnej likwidowanej instytucji do podziału w ramach planu kolejności zaspokojenia wierzytelności.
3. Wierzyciele hipoteczni będą zaspokojeni z funduszów likwidowanej instytucji w kolejności, przewidzianej w art. 23, chociażby wierzytelności swoich nie zgłosili na listę wierzytelności.
4. Dokonane przez sąd przysądzenie własności lub akt kupna-sprzedaży, sporządzony na podstawie udzielonego przez Ministra Finansów zezwolenia na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki - stanowi podstawę do wykreślenia hipotek i ciężarów realnych z księgi wieczystej sprzedanej nieruchomości.
12 Art. 30 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.