Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  28.

Do czasu całkowitej spłaty pożyczek, na podstawie których emitowane były listy zastawne lub obligacje, likwidator ma prawo pobierać 1 stycznia i 1 lipca każdego roku dodatek na koszty likwidacji w wysokości ustalonej przez Ministra Skarbu od niespłaconych jeszcze w tym czasie należności instytucji.