Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  25.
1. 8 Wierzyciele mogą składać zarzuty przeciwko planowi kolejności zaspokojenia wierzytelności na ręce likwidatora lub jego pełnomocnika do Komisarza Rządowego w terminie miesięcznym od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Polskim o wyłożeniu planu.
2. Zarzuty rozstrzyga Komisarz Rządowy, którego decyzję doręcza się wierzycielowi na piśmie.
3. 9 Od decyzji Komisarza Rządowego przysługuje stronie odwołanie do Ministra Skarbu w terminie dwutygodniowym od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się na ręce Komisarza Rządowego.
4. Decyzja Ministra Skarbu jest ostateczna.
8 Art. 25 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.
9 Art. 25 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.