Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  14.
1. Likwidator wezwie wierzycieli i dłużników instytucji do zgłoszenia swych wierzytelności i długów w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wezwania w Monitorze Polskim. Wezwanie to likwidator wywiesi również w budynku siedziby instytucji i jej oddziałów.
2. W razie niezgłoszenia długu przez dłużnika likwidator wpisze dług jego na listę na podstawie ksiąg lub innych dowodów likwidowanej instytucji.