Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  13.
1. W razie, gdy okaże się, że majątek likwidowanej instytucji kredytu długoterminowego wystarczy najwyżej na pokrycie kosztów likwidacji, Minister Skarbu, na wniosek Komisarza Rządowego, może uznać instytucję za zlikwidowaną bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
2. Takie samo uprawnienie służy Ministrowi Skarbu w przypadku, gdy okoliczność określona w ustępie poprzedzającym wyjdzie na jaw dopiero w toku postępowania likwidacyjnego.
3. Decyzję o uznaniu instytucji kredytowej za zlikwidowaną ogłasza się w Monitorze Polskim.