Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  12.
1. Likwidator sporządzi inwentarz i bilans otwarcia likwidacji stosownie do przepisów, które wyda Minister Skarbu.
2. Bilans otwarcia likwidacji likwidator złoży Komisarzowi Rządowemu do zatwierdzenia.