§ 5. - Zasady i terminy przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.35.326

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1999 r.
§  5.
1.
Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 ust. 3, w danym roku budżetowym uwarunkowany jest przedstawieniem wojewodzie przez gminy oraz miasta na prawach powiatu, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedniego, informacji o zamiarze budowy nowych punktów świetlnych, zawierającej ich lokalizację, termin realizacji oraz planowany koszt budowy.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zwrotu wydatków, o których mowa w § 2 ust. 3, poniesionych w 1999 r.