Zasady i terminy przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.143.922

Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 listopada 1998 r.
w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zasady i terminy przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
2.
Przez drogi publiczne, dla których gmina nie jest zarządcą, rozumie się drogi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
1.
Gmina, która poniosła wydatki na sfinansowanie oświetlenia dróg, dla których nie jest zarządcą, będzie uzyskiwała zwrot tych wydatków od wojewody w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2-4.
2.
Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej dostarczonej do punktów świetlnych następuje na podstawie kopii:
1)
rachunku (faktury) wystawionego przez dostawcę energii elektrycznej, stwierdzającego jej sprzedaż,
2)
dowodu uiszczonej należności.
3.
Wymaganymi dokumentami do zwrotu kosztów utrzymania punktów świetlnych w należytym stanie technicznym są kopie:
1)
rachunku (faktury) wystawionego przez konserwatora sieci i punktów świetlnych, stwierdzającego wykonanie usługi,
2)
dowodu uiszczonej należności,
3)
protokołu postępowania o zamówienie publiczne, w razie gdy usługa konserwacji nie jest świadczona przez dostawcę energii elektrycznej.
4.
Zwrot kosztów budowy nowych punktów świetlnych następuje po przedłożeniu kopii:
1)
protokołu postępowania o zamówienie publiczne,
2)
rachunku (faktury) wystawionego przez wykonawcę budowy,
3)
dowodu uiszczonej należności.
1.
W przypadku gdy rachunki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, obejmują również należności związane z oświetleniem dróg gminnych, wówczas zwrot wydatków w części odnoszącej się do oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, następuje na podstawie proporcji określonych w ust. 2 i 3.
2.
W odniesieniu do pobranej energii elektrycznej proporcje, o których mowa w ust. 1, ustala się biorąc pod uwagę sumę mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych przy drogach, dla których gmina nie jest zarządcą, w stosunku do sumy mocy wszystkich urządzeń oświetleniowych, którą obejmuje rachunek.
3.
W odniesieniu do kosztów utrzymania punktów świetlnych proporcje, o których mowa w ust. 1, ustala się biorąc pod uwagę ilość punktów świetlnych zlokalizowanych w pasie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, w stosunku do ilości wszystkich punktów świetlnych, którą obejmuje rachunek.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.