Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.649

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI B. DZIELNICY PRUSKIEJ I SKARBU
z dnia 16 września 1920 r.
w przedmiocie zasad i sposobu udzielania kredytu z funduszu osadniczego, przekazanego Głównemu Urzędowi Ziemskiemu, a przeznaczonego w kwocie 10.000.000 marek dla Urzędu Osadniczego w Poznaniu.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, normującego użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego, w myśl Uchwały Sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r. (Dz. Ustaw z 1920 r. № 47 poz. 290) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Urząd Osadniczy w Poznaniu udziela z funduszu osadniczego przeznaczonego w kwocie 10 miljonów marek niskoprocentowych pożyczek-.

a) na nabywanie lub dzierżawienie ziemi,
b) na przyspieszenie tworzenia drobnych osad,
c) na przyspieszenie budowy domów dla robotników w pobliżu miast i ośrodków przemysłowych.
Art.  2.

Z pożyczek korzystać mogą:

I. Na cel określony w art. 1 pod a i b

a) bezrolni, obeznam z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
b) małorolni, posiadacze gospodarstw niesamodzielnych,
c) pracownicy rolni, 3 mianowicie służba dworska i oficjaliści,
d) inwalidzi wojenni zdolni do pracy na roli i należący do kategorji osób wyszczególnionych pod a, b i c,
e) emigranci należący do kategorii osób wyszczególnionych pod a, d i c.
f) zalegalizowane zrzeszenia, tworzone z osób wyżej wymienionych w celu wspólnego nabywania lub dzierżawienia ziemi uprawne) do jej podziału między członków albo prowadzenia wspólnego gospodarstwa.

Przez zrzeszenie takie należy rozumieć kooperatywy rolne oraz zrzeszenia tworzone na zasadzie statutów normalnych, jak również towarzystwa z ograniczoną poręką i zarejestrowane spółki z nieograniczoną poręką.

II. Na cel określony w art. 1 pod c

a) zarządy komunalne na zakup terenów, materjałów budowlanych lub ich wytwarzanie oraz na budowę domów z małemi, taniemi, mieszkaniami hygienicznemi dla niezamożnych rodzin robotniczych,
b) kooperatywy mieszkaniowe, organizacje społeczne i instytucje,. a wyjątkowo nawet osoby prywatne lub prawne na zakup terenu pod budowę lub na budową małych mieszkań dla niezamożnych rodzin robotniczych.
Art.  3.

Prawa korzystania z funduszu przeznaczonego Urzędowi Osadniczemu w Poznaniu są pozbawione osoby wymienione w art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. Ust. № 47 poz. 290).

Art.  4.

Osoby lub zrzeszenia wymienione w art. 2 pod p. I wnoszą podania o pożyczkę za pośrednictwem Komisarza Ziemskiego, do czasu zaś jego mianowania za pośrednictwem właściwego Starosty, a w miastach wyłączonych z powiatów za pośrednictwem właściwego magistratu. Podania winny zawierać potwierdzenie właściwej zwierzchności gminnej, że starający się o pożyczką należy do jednej z kategorji obywateli wyszczególnionych w art. 2.

Inwalidzi wojenni powinni nadto dołączyć do podania zaświadczenie właściwej władzy wojskowej, likwidujące ich rentę inwalidzką.

Zarządy komunalne, osoby lub zrzeszenia, wymienione w art. 2 pod p. II wnoszą podania o pożyczki bezpośrednio do Urzędu Osadniczego w Poznaniu. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek tego rodzaju, oraz ich oprocentowanie określi w każdym poszczególnym wypadku Główny Urząd Ziemski na wniosek Prezydenta i Wiceprezydenta Urzędu Osadniczego.

Art.  5.

Komisarz Ziemski lub Starostwo udziela opinji o każdem zgłoszeniu i przesyła akta Urzędowi Osadniczemu, który w osobie Prezydenta i Wiceprezydenta decyduje o przyznaniu pożyczki i decyzję swoją w tej mierze przekazuje do wykonania Polskiemu Państwowemu Bankowi Rolnemu.

Art.  6.

Polski Państwowy Bank Rolny z funduszu przeznaczonego dla Urzędu Osadniczego w Poznaniu przekaże Prezydentowi tegoż Urzędu przyznane do wypłaty sumy wraz z aktami sprawy i odpowiedniem zobowiązaniem, które dłużnik winien przy odbiorze pieniędzy podpisać. Przesiane w ten sposób dokumenty Prezydent Urzędu Osadniczego w Poznaniu zwraca Bankowi niezwłocznie po załatwieniu.

Art.  7.

Pożyczki z 10 miljonowego funduszu, przyznanego Urzędowi Osadniczemu w Poznaniu, wydawane zarządom komunalnym, osobom zrzeszeniom, wymienionym w art. 2 pod 11 mogą być oprocentowane poniżej normy przewidzianej w art. 18 rozp. Rady Ministrów Dz. Ust. № 47 poz. 290.