Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2531

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.
§  2. 
1.  Organizację wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, zwanego dalej "wojewódzkim inspektoratem", stanowią następujące komórki organizacyjne:
1) wydział inspekcji;
2) wydział prawny.
2.  Organizację wojewódzkiego inspektoratu mogą stanowić następujące komórki organizacyjne:
1) wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:
a) administracyjno-technicznych,
b) budżetu i finansów,
c) egzekucji należności,
d) informatycznych,
e) kadr i szkolenia,
f) organizacji,
g) kontaktów z mediami i promocji,
h) przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
i) współpracy międzynarodowej,
j) zamówień publicznych,
k) spraw obronnych,
l) ochrony danych osobowych,
m) ochrony informacji niejawnych;
2) delegatury.
3.  W ramach wydziału inspekcji może zostać wyodrębniona grupa interwencyjno-wyjazdowa lub inne grupy o charakterze zadaniowym.
4.  Wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, można łączyć lub włączyć w skład innych wydziałów, o których mowa w tych przepisach oraz w przepisach ust. 1.
5.  W wojewódzkim inspektoracie mogą być tworzone inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1 samodzielne stanowiska pracy, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.
§  3. 
1.  W skład delegatury wchodzi dział inspekcji.
2.  W ramach działu inspekcji może zostać wyodrębniona grupa interwencyjno-wyjazdowa lub inne grupy o charakterze zadaniowym.
3.  W skład delegatury mogą wchodzić samodzielne stanowiska pracy do spraw administracyjno-technicznych i informatycznych.
4.  Samodzielne stanowiska pracy do spraw informatycznych w delegaturze mogą być włączone do działu inspekcji.
§  4.  Regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wydane na podstawie przepisów dotychczasowych należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. poz. 747).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).