Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.26.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 marca 1993 r.
w sprawie zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Na podstawie art. 215 § 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zakład pracy, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jest zobowiązany do dokonywania badań i pomiarów tych czynników raz na dwa lata przy stwierdzeniu stężeń i natężeń czynników szkodliwych od 0 do 0,5 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń i raz w roku przy stwierdzeniu stężeń i natężeń czynników od 0,5 do 1,0 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń określonych w odrębnych przepisach.
2. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń lub stwierdzenia najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego i najwyższego dopuszczalnego stężenia progowego czynników szkodliwych dla zdrowia lub w przypadku występowania czynników rakotwórczych, badań i pomiarów należy dokonywać co najmniej raz na sześć miesięcy.
§  2.
1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje się w sposób określony w Polskich Normach.
2. W razie braku Polskiej Normy badania i pomiary wykonuje się w sposób określony przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego upoważnioną.
3. Sposób pomiarów zapylenia powietrza w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz w pomieszczeniach na powierzchni związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu w wyrobiskach podziemnych określają odrębne przepisy.
§  3. Zakład pracy, który rozpoczyna lub wznawia działalność oraz przy każdorazowej zmianie procesu technologicznego lub warunków pracy, mających wpływ na zdrowie ludzi, występuje, nie później niż w ciągu 14 dni, do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o określenie rodzaju oraz częstotliwości badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
§  4.
1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, są dokonywane przez laboratoria:
1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może upoważnić laboratoria zakładowe i inne laboratoria do dokonywania badań i pomiarów, o których mowa w ust. 1, określając rodzaje badań i pomiarów oraz warunki ich dokonywania.
§  5. Wyniki badań i pomiarów dokonywanych przez upoważnione laboratoria zakład pracy przekazuje do wiadomości właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
§  6. Laboratoria upoważnione do dokonywania badań i pomiarów przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują uprawnienia na okres ustalony w upoważnieniu, nie dłuższy jednak niż do dnia 31 grudnia 1994 r..
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.