Zasady gospodarki finansowej instytucji artystycznych. - Dz.U.1991.63.270 - OpenLEX

Zasady gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.63.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 24 czerwca 1991 r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa zasady gospodarki finansowej instytucji artystycznych, działających na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), zwanych dalej "instytucjami".
§  2.
1.
Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2.
Instytucja może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
3.
Podstawą gospodarki finansowej instytucji artystycznych jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji budżetowej, o której mowa w § 4.
4.
Plan działalności instytucji artystycznej zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

Finansowanie instytucji

§  3.
1.
Instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2.
Przychodami instytucji są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2, środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.
§  4.
Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji ustala organ założycielski.

Fundusze instytucji

§  5.
1.
Wartość majątku instytucji odzwierciedla fundusz instytucji, który odpowiada wartości mienia wydzielonego instytucji i przez nią nabytego.
2.
Instytucja tworzy zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy.
3.
Instytucja może tworzyć fundusz załogi i inne fundusze powstałe z odpisów z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
§  6.
1.
Fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:
1)
aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
2)
nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
3)
łączenia i podziału instytucji na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.
2.
Fundusz instytucji zwiększa się o:
1)
amortyzację majątku trwałego,
2)
dotacje z budżetu państwa na finansowanie rozwoju instytucji,
3)
zysk pozostający w dyspozycji instytucji,
4)
środki z innych źródeł.
3.
Fundusz instytucji zmniejsza się o:
1)
straty bilansowe,
2)
umorzenie majątku trwałego,
3)
finansowanie inwestycji,
4)
inne zmniejszenia.
§  7.
Instytucja tworzy zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  8.
Instytucja posiadająca środki trwałe służące zakładowej działalności socjalnej dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  9.
Instytucja może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy instytucji.

Rachunkowość

§  10.
1.
Instytucja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
2.
Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy instytucji oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe, sporządzone stosownie do przepisów o statystyce państwowej, podlegają weryfikacji według przepisów obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe.

Przepisy końcowe

§  11.
Instytucje istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia ustalają fundusz instytucji jako sumę funduszy statutowych w środkach trwałych i obrotowych oraz funduszy rezerwowego, inwestycyjnego i remontów według stanu na dzień 1 stycznia 1991 r.
§  12.
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych (Dz. U. Nr 17, poz. 70 i Nr 61, poz. 320 oraz z 1987 r. Nr 6, poz. 32).
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r.