Art. 22. - [Zwolnienie z obowiązku ewidencyjnego,] - Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  22.  [Zwolnienie z obowiązku ewidencyjnego,]
1. 
Zwalnia się z obowiązku ewidencyjnego, na okres 4 lat, podmioty będące wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin.
2. 
Minister Finansów 1  może, w drodze rozporządzenia, zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników z obowiązku identyfikacyjnego.
3. 
Minister Finansów 2  może, w drodze rozporządzenia, ze względu na ochronę informacji niejawnych, uregulować odrębnie tryb nadawania numerów identyfikacji podatkowej oraz warunki posługiwania się tymi numerami.
1 Obecnie minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
2 Obecnie minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.