Art. 16. - Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r.
Art.  16. 

(uchylony).