Art. 13. - [Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej. Wydawanie zaświadczeń i informacji o NIP] - Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  13.  [Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej. Wydawanie zaświadczeń i informacji o NIP]
1. 
Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych, a dokumentacja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jest gromadzona i przechowywana w CRP KEP.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie podlega przekazaniu do archiwów państwowych.
3. 
Naczelnik urzędu skarbowego wydaje:
1)
zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;
2)
informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.
3a. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu. Wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), lub innych środków komunikacji elektronicznej.
3b. 
Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. 
(uchylony).