Zasady dotyczące starszeństwa przy awansach oraz sposób przeprowadzania wyboru na stopnie generalskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.699

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 1923 roku
o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach oraz sposobu przeprowadzania wyboru na stopnie generalskie. *

Na zasadzie artykułu 30 ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich z dnia 23.III.1922 r. (Dz. U. R. P. № 32, poz. 256) i § 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12.V.1923 r. o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, sposobu przeprowadzania wyboru, oraz kwalifikowania oficerów (Dz. U. R. P. № 50, poz. 352) zarządzam co następuje:
Przy awansach na stopnie generalskie jako datę. starszeństwa generałów w danym stopniu generalskim ustala się dzień, z którym nastąpiło awansowanie.
Kolejność starszeństwa awansowanych generałów pomiędzy sobą opiera się. na porządku, w jakim oni są -wymienieni w liście starszeństwa oficerów zawodowych w stopniu poprzednim.
Ilość wakansów w korpusie generałów w każdym stopniu generalskim, na które zostaną awansowani oficerowie, ogłasza przed każdym awansem Minister Spraw Wojskowych.

Przed każdym terminem awansowym Minister Spraw Wojskowych ogłasza w rozporządzeniu, zarządzającem awanse, datą, do której kandydatom na stopnie generalskie należy obliczać czas ich służby w poprzednim stopniu.

Datę awansowania, jednakową dla wszystkich stopni generalskich, ogłasza Minister Spraw Wojskowych równocześnie z ogłoszeniem awansów.

Wnioski na awans na stopnie generalskie sporządzają co do podległych im oficerów:
a)
Dowódcy Okręgów Korpusów,
b)
Inspektorowie Armji i Broni,
c)
Szef Administracji,
d)
Szef Sztabu Generalnego.

Przełożony, sporządzający wniosek na awans na stopnie generalskie, ustala w nim dla każdego stopnia generalskiego kolejność kandydatów, według której, ze względu na nadawanie się do awansu, kandydatom tym, zdaniem jego, przysługuje pierwszeństwo przy awansie.

Wnioski na- awans na stopnie generalskie, sporządzone przez Dowódców Okręgów Korpusów przesyłają oni właściwym Inspektorom Armji, którzy je opinjują, układając ze swej strony kolejność kandydatów z obu D. O. K. i przesyłają je Ministrowi Spraw Wojskowych.
Przełożeni, uprawnieni do sporządzania wniosków na awans na stopnie generalskie w myśl punktów b), c) i d), § 4 niniejszego rozporządzenia, przesyłają wnioski te Ministrowi Spraw Wojskowych.
Minister Spraw Wojskowych zwołuje w terminie i miejscu przez niego oznaczonem komisją opinjującą w składzie Szefa Sztabu Generalnego, Szefa Administracji, Inspektorów Armji i Broni, Inspektora Szkół, oraz dwóch generałów, wyznaczonych przez Ministra Spraw Wojskowych. Przewodniczącego generała wyznacza Minister Spraw Wojskowych. Komisja ta sporządza i wniosków, zestawionych przez Inspektorów Armji, Szefa Administracji i Szefa Sztabu Generalnego, dla każdego stopnia generalskiego swój wniosek, ustalając w nim kolejność wszystkich kandydatów dla wyboru przez Ministra do awansu na stopnie generalskie, na podstawie swej własnej oceny i porównania ich wartości.

Uchwały tej komisji zapadają większością głosów i są protokołowane. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Przy każdym z kolejno zestawionych kandydatów ma być podane, ilu członków komisji wypowiedziało: się za, ilu przeciw jego awansowi. Właściwy inspektor Armji i Przewodniczący Komisji dyktują do protokółu uzasadnienia.

Po otrzymaniu wniosków awansowych na stopnie generalskie, wraz z protokułami komisji i rozpatrzeniu ewentualności awansowania bezpośrednio mu podległych oficerów, Minister Spraw Wojskowych dokonywa wyboru i ustala dla każdego stopnia generalskiego zgodnie z § 2 tego rozporządzenia listą kandydatów" mających awansować na stopnie generalskie, włączając w nią również proponowanych do awansu na generałów, mianowanych sędziami wojskowymi pułkowników.
Ustalone przez siebie listy oficerów, mających awansować na stopnie generalskie (§ 8), przedstawia Minister Spraw Wojskowych z wnioskiem o nadanie im odpowiednich stopni, według przepisu art. 11 ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich.
Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania do oficerów korpusu kontrolerów i oficerów korpusu kontrolerów, awansowanych na generałów.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1925 r. utraciły moc obowiązującą zmiany § 3 i 7 nin. rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.96.894), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.96.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 1924 r.
2 § 7:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.96.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1925 r. (Dz.U.25.81.554) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 1925 r.