Zasady administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego. - Dz.U.1927.7.51 - OpenLEX

Zasady administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.7.51

Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 23 grudnia 1926 r.
wydana w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Na mocy cz. 3 art. 74 i cz. 3 art. 75 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
1.
O przyznaniu pomocy finansowej z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego orzekają okręgowe urzędy ziemskie-z wyjątkiem pożyczek na nabycie gruntów przy parcelacji, przeprowadzanej przez Państwowy Bank Rolny, o których przyznaniu orzeka Minister Reform Rolnych przez upoważnionych do tego komisarzy, ustanowionych zgodnie z cz. 2 art. 59 ustawy o wykonani reformy rolnej. Przed wydaniem orzeczenia o przyznaniu tej pomocy okręgowe urzędy ziemskie mogą zasięgać opinji organizacyj społecznych.
2.
Orzeczenia te w ramach niniejszego rozporządzenia będą wydawane według swobodnego uznania.
3.
Orzeczenie winno zawierać wszystkie warunki przyznanego kredytu.
Kredyt funduszu zapomóg i kredytu ulgowego oprocentowany będzie w stosunku 4 od sta rocznie.
1.
Kwoty, przeznaczone do rozdysponowania z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, dzieli Minister Reform Rolnych pomiędzy poszczególne okręgowe urzędy ziemskie i Państwowy Bank Rolny.
2.
Oznaczona w cz. 1 tego paragrafu repartycja winna wskazywać osobno sumy, przeznaczone na pożyczki na nabycie gruntu (art. 73), osobno zaś na pożyczki na zagospodarowanie się (art. 74).
3.
Przekroczenie w orzeczeniach (§ 1) kwot, oznaczonych w myśl cz. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Ministra Reform Rolnych.
1.
Kredyt na nabycie gruntu z danej nieruchomości winien być udzielany przedewszystkiem w następującej kolejności:
a)
niepełnorolnym uczestnikom scalania, nabywającym ziemię w celu uzupełnienia swych gospodarstw, o ile nie uzyskają oni dostatecznego na ten cel kredytu z innego źródła;
b)
b. właścicielom gospodarstw karłowatych, którzy na życzenie okręgowego urzędu ziemskiego lub Państwowego Banku Rolnego sprzedali te gospodarstwa na uzupełnienie innych gospodarstw, a sami nabywają powstałe z parcelacji gospodarstwa samodzielne;
c)
pracownikom folwarcznym, nabywającym działki na podstawie art. 45;
d)
osobom, nabywającym działki na zasadzie p. b. art. 53;
e)
właścicielom gospodarstw karłowatych, nabywającym sąsiednie gospodarstwa karłowate w celu uzupełnienia swych gospodarstw;
f)
drobnym dzierżawcom, nabywającym ziemię na mocy cz. 2 art. 43,
2.
W dalszej kolejności winny być uwzględnione osoby, wskazane w punktach a, c, d i e art. 53.
3.
Przy udzielaniu pożyczek osobom, wskazanym w p. b. cz. 1 niniejszego paragrafu, winna być brana pod uwagę wysokość sumy, uzyskanej przez nich przy sprzedaży dotychczasowego ich gospodarstwa.
1.
Pożyczki na nabycie gruntów będą udzielane na lat 5, 15, 25 lub 35.
2.
Okres umorzenia pożyczki będzie się liczyć od najbliższego dnia 1 stycznia lub 1 lipca, jaki nastąpi po upływie jednego z następujących okresów ulgowych:
a)
dla pożyczkobiorców, wymienionych w punktach b, c i d cz. l § 4 - 5 lat,
b)
dla wszystkich innych pożyczkobiorców - od 1 do 3 lat według uznania okręgowego urzedu ziemskiego lub komisarza Ministra Reform Rolnych.
3. 1
W okresie ulgowym dłużnicy nie płacą rat amortyzacyjnych. Okres ten rozpoczyna się w trzy miesiące od dnia wydania orzeczenia o przyznaniu pożyczki.
4.
Okres umorzenia pożyczki zostanie dla każdego pożyczkobiorcy ustalony w orzeczeniu okręgowego urzędu ziemskiego lub komisarza Ministra Reform Rolnych, dotyczącem przyznania pożyczki (§ 1), przyczem winny być uwzględnione stosunki gospodarcze pożyczkobiorcy, przewidywana dochodowość gospodarstwa i zdolność płatnicza pożyczkobiorcy.
1.
Pożyczki na nabycie gruntów, będą spłacane w dniach 1 kwietnia i 1 października w równych półrocznych ratach amortyzacyjnych.
2. 2
Pierwsza rata będzie płatna w dniu 1 października, względnie 1 kwietnia tego półrocza, w którem rozpoczyna się okres umorzenia pożyczki (cz. 2 § 5).
3. 3
Należne za okres ulgowy, zgóry obliczone, odsetki stanowić będą dodatkową pożyczkę, którą dłużnik winien spłacać wraz z procentami w półrocznych ratach amortyzacyjnych, płatnych w tych samych terminach jak raty pożyczki głównej.

Odsetki przypadające za czas od dnia upływu okresu ulgowego do dnia rozpoczęcia okresu umorzenia płatne są przy pierwszej racie amortyzacyjnej.

1.
Osoby, ubiegające się o pożyczką z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, winny złożyć okręgowemu urzędowi ziemskiemu odpowiednie podanie ze wskazaniem nazwy nieruchomości ziemskiej, obszaru nabywanej działki oraz wysokości żądanej pożyczki, okresu jej spłaty i sumy, jaką petent rozporządza na nabycie działki.
2.
Do podania należy dołączyć albo zaświadczenie Państwowego Banku Rolnego o przyznaniu petentowi kredytu w listach zastawnych ze wskazaniem warunków, dotyczących tego kredytu, albo podanie do Państwowego Banku Rolnego o udzielenie kredytu w listach zastawnych Banku, sporządzone w sposób, określony w odnośnych przepisach Banku, wraz z załącznikami, wymaganemi przez te przepisy.
3.
Nadto do podania do okręgowego urzędu ziemskiego winien być dołączony kwestjonarjusz, dotyczący osoby i stosunków gospodarczych petenta-według wzoru, ustalonego przez Ministra Reform Rolnych.
4. 4
Prawdziwość danych, wymienionych w tym kwestjonarjuszu, winna być stwierdzona przez właściwy urząd gminny względnie instytucję społeczną.
Jeżeli petentowi nie będzie mogła być przyznana pożyczka na nabycie gruntu z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego lub też wysokość tej pożyczki mogłaby być niższą od żądanej, to okręgowy urząd ziemski zawiadomi o te m petenta, podanie zaś petenta do Państwowego Banku Rolnego przekaże Bankowi tylko w tym przypadku, gdy petent oświadczy, że ubiega się o udzielenie kredytu w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego bez względu na dodatkową pożyczkę z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego.
1.
Po przyznaniu pożyczki w listach zastawnych Państwowy Bank Rolny zawiadomi o tem okręgowy urząd ziemski, który orzeknie o przyznaniu pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego (§ 1), poczem prześle orzeczenie do Państwowego Banku Rolnego.
2.
Państwowy Bank Rolny zawiadomi petenta, względnie instytucję lub osobę sprzedającą grunt, że pożyczki w listach zastawnych Banku i z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego zostały danemu petentowi przyznane i będą wypłacone po złożeniu w Państwowym Banku Rolnym dokumentów, stwierdzających hipoteczne zabezpieczenie pożyczki, zgodnie z wymaganiami obowiązujących Bank przepisów.
3.
Po otrzymaniu dokumentów, stwierdzających zabezpieczenie pożyczek, Państwowy Bank Rolny dokona wypłaty pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego w sposób, wskazany w orzeczeniu okręgowego urzędu ziemskiego, o czem zawiadomi właściwy okręgowy urząd ziemski.
1.
Przy parcelacji, przeprowadzanej przez Państwowy Bank Rolny, podanie o udzielenie pożyczek na nabycie gruntu z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego winno być z załącznikami (cz. 3 § 7) składane do Państwowego Banku Rolnego łącznie z podaniem o udzielenie kredytu w listach zastawnych Banku.
2.
Po przyznaniu pożyczek w listach zastawnych Państwowy Bank Rolny wystąpi do komisarza Ministra Reform Rolnych (cz. 2 art. 59) z wnioskiem o udzielenie nabywcom pożyczek z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego; odpis orzeczenia o przyznaniu tego kredytu winien być przesiany do Państwowego Banku Rolnego do wykonania.
1.
Z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego mogą być w przypadkach wyjątkowych udzielane pożyczki na pokrycie wpłat, przewidzianych w art. 72 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
2. 6
Pożyczki te mogą być udzielane na okres nie dłuższy, niż lat 5, licząc od najbliższego dnia 1 kwietnia lub 1 października, jaki nastąpi po wypłacie pożyczki. Winny być one udzielane na skrypta dłużne, zabezpieczone poręką dwóch osób odpowiedzialnych majątkowo i spłacane w równych ratach półrocznych w dniach 1 kwietnia i 1 października każdego roku. Pierwsza rata pożyczki będzie płatna w najbliższym dniu 1 kwietnia, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w drugiem półroczu kalendarzowem, lub w najbliższym dniu 1 października, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w pierwszem półroczu kalendarzowem.
3.
Odsetki od tych pożyczek będą pobierane z dołu łącznie z ratami półrocznemi w dniach 1 kwietnia i 1 października każdego roku.
4.
Pożyczki, przewidziane w niniejszym paragrafie, przyznaje prezes okręgowego urzędu ziemskiego.
1.
Z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego mogą być również udzielane przejściowo pożyczki na nabycie gruntów, w tych przypadkach, gdy grunty są nabywane na uzupełnienie gospodarstw karłowatych przy scalaniu, a brak uregulowanej hipoteki uniemożliwia udzielenie pożyczek długoterminowych.
2.
Pożyczki tego rodzaju będą udzielane przez Państwowy Bank Rolny na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego i stanowić będą uzupełnienie kredytu przejściowego dłużej-terminowego z funduszów Państwowego Banku Rolnego.
3.
Wysokość przejściowych pożyczek z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, łącznie z pożyczką dłużej-terminową Państwowego Banku Rolnego nie może przekraczać 90% ceny kupna-sprzedaży, ustalonej w umowie kupna-sprzedaży. Pożyczki udzielane będą na okres do lat 3 za solidarnem poręczeniem dwóch odpowiedzialnych majątkowo osób. Należne od tych pożyczek odsetki będą doliczone do kapitału i spłacane razem z nim.
4.
Pożyczki przejściowe z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego będą na prośbę dłużnika skonwertowane na pożyczki długoterminowe w myśl zasad niniejszego rozporządzenia, przyczem podanie o konwersję pożyczki winien dłużnik złożyć do okręgowego urzędu ziemskiego za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego najpóźniej w 30 dni od daty uregulowania hipoteki na rzecz nabywcy. O ile podanie w powyższym terminie nie będzie złożone, pożyczka winna być spłacona.
5.
Przy konwersji wspomnianych wyżej pożyczek okres ulgowy będzie obliczany od dnia wypłaty pożyczki. Okres, w którym dłużnik korzysta z pożyczki przejściowej, wliczony będzie do okresu ulgowego.
1.
Z kwot, przeznaczonych na pożyczki na zagospodarowanie się (cz. 2 § 3), mogą być przyznawane pożyczki na pobudowanie lub naprawę budynków mieszkalnych i gospodarczych, na nabycie inwentarza żywego i martwego oraz nasion i na inne jednorazowe wydatki, związane z objęciem i zagospodarowaniem nabytej działki, a w szczególności na zapłacenie za uprawy, zasiewy, zapasy i t. p., których cena nie została włączona do szacunku nabywanej działki.
2.
Z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego mogą być nabywane przez Państwowy Bank Rolny, za zgodą Ministra Reform Rolnych, inwentarze, budulec, nawozy, ziarno na zasiew i t. p. i sprzedawane osobom uprawnionym do korzystania z państwowej pomocy kredytowej na spłaty, jako kredyt w naturze.
1.
Pożyczki na zagospodarowanie się (§ 12) mogą być wypłacane tylko tym osobom, które zostały zatwierdzone w charakterze nabywców.
2.
Pożyczki te będą udzielana przedewszystkiem nabywcom samodzielnych gospodarstw z uwzględnieniem ponadto kolejności wskazanej w § 4.
3. 8
Wysokość pożyczki na zagospodarowanie się nie może przekroczyć kwoty 4.300 złotych.
1.
Udzielenie pożyczek osadnikom, którzy korzystali już z państwowej pomocy kredytowej na zagospodarowanie się, winno być uzależnione od stwierdzenia przez właściwe powiatowe urzędy ziemskie, że udzielone im pożyczki zostały przez nich rzeczywiście na ten cel użyte.
2. 9
Przy udzielaniu tych pożyczek należy uwzględnić sumy niespłaconych pożyczek na zagospodarowanie się, udzielonych z funduszów przewidzianych w § 1 (kat. A i B) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 330), wraz z zaległemi odsetkami i należnym dodatkiem administracyjnym (§ 27 niniejszego rozporządzenia) od tych pożyczek, i sumy te potrącić przy wypłacie pożyczek.
1.
Pożyczki na zagospodarowanie się będą udzielane na życzenie pożyczkobiorcy na lat 5, 10 lub 15.
2. 10
Okres umorzenia pożyczki będzie się liczył od najbliższego dnia 1 stycznia lub 1 lipca, jaki nastąpi po upływie 4 lat okresu ulgowego, rozpoczynającego się w 3 miesiące od dnia wydania orzeczenia o przyznaniu pożyczki.
3.
Pożyczki na zagospodarowanie się będą spłacane na zasadach, wskazanych w § 6 niniejszego rozporządzenia.
1.
Nabywcy, ubiegający się o udzielenie pożyczek na zagospodarowanie się, winni złożyć do okręgowego urzędu ziemskiego za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego podanie, w którem winna być wymieniona wysokość żądanej pożyczki tudzież cele, na jakie petent zamierza pożyczkę użyć. Do podania winien być dołączony kwestjonarjusz, dotyczący osoby i stosunków gospodarczych petenta-według wzoru, ustalonego przez Ministra Reform Rolnych.
2.
Jeżeli nabywca ubiega się równocześnie o udzielenie mu pożyczki na nabycie gruntu, zgłoszenie o pożyczkę na zagospodarowanie się może być zamieszczone w podaniu o udzielenie pożyczki na nabycie gruntu (§ 7).
3.
Podanie, zaopinjowane przez powiatowy urząd ziemski i sprawdzone na podstawie materjałów, posiadanych przez okręgowy urząd ziemski, winno być rozpatrzone przez okręgowy urząd ziemski. Urząd ten rozstrzyga o przyznaniu pożyczki, bądź łącznie z wydaniem orzeczenia na podstawie art. 61 ustawy, bądź w osobnem orzeczeniu, ustalając jej wysokość oraz inne warunki w granicach niniejszego rozporządzenia.
4.
Pożyczka lub jej część, przeznaczona na zabudowanie się, może być na żądanie okręgowego urzędu ziemskiego wypłacana w częściach, których wysokość ustali w orzeczeniu okręgowy urząd ziemski.
1.
Po przyznaniu pożyczki okręgowy urząd ziemski przesyła orzeczenie do Państwowego Banku Rolnego, który zawiadomi petenta, że pożyczka będzie mu wypłacona po nadesłaniu wyciągu hipotecznego.
9.
Jeżeli hipoteka działki przed wypłatą pożyczki na zagospodarowanie nie może być uregulowana, a zachodzi pilna potrzeba udzielenia tej pożyczki, okręgowy urząd ziemski może wydać orzeczenie o przyznaniu pożyczki bez zabezpieczenia hipotecznego za poręczeniem dwóch osób (cz. 3 § 20), przyczem orzeczenie winno zawierać zobowiązanie pożyczkobiorcy do hipotecznego zabezpieczenia pożyczki na swój koszt, w terminie określonym w orzeczeniu. W tych wypadkach orzeczenie łącznie z pokwitowaniem odbioru pożyczki stanowić będzie dowód zobowiązania, poręka zaś będzie składana w postaci deklaracji podpisanej przez osoby poręczające.
1.
Dalsze części pożyczki, przyznanej na zabudowanie się (cz. 4 § 16), będą wypłacane po stwierdzeniu, że sumy wypłacone poprzednio zostały przez dłużnika użyte zgodnie z przeznaczeniem i że część budowy, na której wykonanie została pożyczkobiorcy wypłacona pożyczka, została rzeczywiście wykonana.
2.
O warunkach, zawartych w ustępie niniejszym, winien być petent uprzedzony w zawiadomieniu o przyznaniu mu pożyczki.
3. 12
(skreślony).
1.
Wszelkie kredyty, udzielone na zasadzie niniejszego rozporządzenia, winny być przyznawane w złotych w złocie, a wypłacane w złotych według kursu, obowiązującego w dniu, poprzedzającym zarządzenie Banku dotyczące wypłaty pożyczki.
2.
Biorący pożyczkę są obowiązani do zwrotu jej wraz z odsetkami i z dodatkiem administracyjnym praż z odsetkami zwłoki (§ 22) w złotych w złocie po przeliczeniu na złote według kursu obowiązującego w dniu, poprzedzającym wpłatę.
1.
Pożyczki na nabycie gruntu z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego winny być na koszt dłużnika zahipotekowane po kredycie długoterminowym, udzielonym w myśl art. 72 lub części 1 art. 73 ustawy, albo też bezpośrednio po innych obciążeniach, przejętych w cenie nabycia działki.
2.
Pożyczki na zagospodarowanie się winny być zahipotekowane bezpośrednio po pożyczce na nabycie gruntu z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego.
3.
Jeżeli pożyczka na zagospodarowanie się nie mieści się w cenie nabycia gruntu, ustalonej w akcie kupna-sprzedaży zgodnie z zatwierdzonym przez okręgowy urząd ziemski projektem parcelacyjnym lub też w orzeczeniu prezesa okręgowego urzędu ziemskiego, dotyczącem przeniesienia prawa własności, to winna być ona zabezpieczona dodatkowo przez poręczenie dwóch odpowiedzialnych majątkowo osób, według uznania okręgowego urzędu ziemskiego.
W księdze hipotecznej (gruntowej) winno być uwidocznione, że grunty obciążone hipotecznie z tytułu pożyczek na nabycie gruntów i na zagospodarowanie, udzielonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia, nie mogą być, do czasu całkowitej spłaty obciążających je pożyczek, dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane ani zastawiane (obciążane hipotecznie) bez zezwolenia właściwego okręgowego urzędu ziemskiego.

Orzeczenie o przyznaniu pożyczki winno zawierać zastrzeżenie, że pożyczka lub jej pozostałość wraz z procentami i innemi należnościami staje się natychmiast wymagalną w razie niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w orzeczeniu, a w szczególności w następujących przypadkach:

a)
jeżeli dłużnik nie uiści w właściwych terminach dwóch kolejnych rat amortyzacyjnych,
b)
jeżeli grunt, na który pożyczka została udzielona, poddany zostanie postępowaniu egzekucyjnemu ze strony osób trzecich,
c)
jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik umyślnie lub przez niedbalstwo niszczy gospodarstwo, obciążone pożyczką,
d)
jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik użył pożyczki na inny cel, niż została przyznana,
e)
jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik niszczy lub usuwa bez zezwolenia okręgowego urzędu ziemskiego znajdujące się na gruncie budynki, których wartość była uwzględniona przy przyznaniu pożyczki,
f)
jeżeli dłużnik, bez zgody okręgowego urzędu ziemskiego, odda grunt w użytkowanie osobie trzeciej,
g)
jeżeli dłużnik nie ubezpieczy od ognia budynków, których wartość uwzględniono przy przyznaniu pożyczki, lub na których wzniesienie została udzielona inna pożyczka z funduszów państwowych, przyczem ubezpieczenie winno nastąpić w jednej z instytucyj ubezpieczeniowych, wskazanych przez okręgowy urząd ziemski, w wysokości, określonej przez tenże urząd i z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania pogorzelowego właścicielowi nie może nastąpić bez zgody okręgowego urzędu ziemskiego,
h)
jeżeli dłużnik nie uiści dwóch kolejnych składek asekuracyjnych.
Biorący pożyczkę winni się zobowiązać, że od niewpłaconych w terminie należności z tytułu pożyczek, otrzymanych z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, będą uiszczać odsetki zwłoki w stosunku 1/2% za każdy cały lub rozpoczęty miesiąc zaległości, aż do czasu całkowitego uiszczenia należności z tem jednak, że:
a)
odsetki zwłoki nie będą pobierane, jeżeli zaległość najpóźniej w ciągu 15 dni po terminie zostanie uiszczona,
b)
w razie zwłoki ponad dni 15 będą obowiązani zapłacić odsetki zwłoki od terminu płatności.
1.
Dłużnikowi przysługuje w każdym czasie prawo spłacenia części pożyczki do 90% przed ustanowionym terminem spłaty. Do całkowitej spłaty tej pożyczki jest wymagana uprzednia zgoda okręgowego urzędu ziemskiego.
2.
Jeżeli częściowa spłata pożyczki przed terminem wynosi co najmniej 50 złotych w złocie, dłużnik może żądać odpowiedniego zmniejszenia pozostałych rat. Wszelkie wpłaty, nie sięgające kwoty wyżej określonej, będą zaliczane na poczet rat najbliższych.
3.
Przy przedterminowej spłacie kredytu winien dłużnik wpłacić odsetki i dodatek administracyjny od sumy spłacanej nominalnej pożyczki do końca półrocza kalendarzowego.
1.
W razie nieurodzaju, pożaru lub innej żywiołowej klęski, śmierci, albo ciężkiej choroby dłużnika lub jedynego istotnego żywiciela jego rodziny i t. p. może być dłużnikowi na prośbą jego lub osób zainteresowanych udzielona ulga w spłacie rat bądź to w formie odroczenia terminu płatności przypadającej należności na okres do jednego roku, bądź w formie rozłożenia przypadającej raty wraz z odsetkami na terminy płatności rat następnych w ciągu co najwyżej lat trzech, przyczem dłużnik nie może mieć odroczonych lub rozłożonych więcej niż dwóch rat półrocznych.
2.
W celu uzyskania ulgi winien dłużnik złożyć odpowiednie podanie do Państwowego Banku Rolnego za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu ziemskiego ze wskazaniem okoliczności, uzasadniających przyznanie ulgi. Okoliczności te winny być na podaniu stwierdzone przez właściwy urząd gminny. Podanie o udzielenie ulgi przesyła powiatowy urząd ziemski wraz ze swoim wnioskiem do Państwowego Banku Rolnego, który decyduje o przyznaniu ulgi, zawiadamiając o tem petenta i powiatowy urząd ziemski.
1.
Pomoc finansowa na zasadach niniejszego rozporządzenia może być udzielaną zarówno nabywającym ziemię na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, jak też i tym, którzy nabyli ziemię przed wejściem w życie tej ustawy, lecz podlegają jej działaniu z mocy cz. I art. 81.
2.
Ponadto z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego przyznawane bada. pożyczki na zasadach niniejszego rozporządzenia tym osobom, które nie podlegają działaniu cz. l niniejszego paragrafu, lecz którym przysługuje prawo do korzystania z pomocy finansowej z funduszów, przewidzianych w p. d cz. 2 art. 75, a to poczynając od momentu zlikwidowania odnośnego funduszu po myśli art. 83.
Administrowanie funduszem zapomóg i kredytu ulgowego powierza się Państwowemu Bankowi Rolnemu. Do zakresu czynności Banku z tego tytułu, poza czynościami, przewidzianemi w niniejszem rozporządzeniu, należy:
a)
inkasowanie i ściąganie od dłużników wszelkich należności z tytułu udzielonych pożyczek;
b)
prowadzenie odrębnej księgowości funduszu zapomóg i kredytu ulgowego oraz pożyczek z tego funduszu udzielonych;
c)
składanie sprawozdań w formie i w terminach, określonych przez Ministra Reform Rolnych.
1.
Koszty, związane z administrowaniem funduszem zapomóg i kredytu ulgowego, pokrywać będą osoby korzystające z pożyczek z tego funduszu przez opłacanie dodatku administracyjnego.
2.
Wysokość i sposób pobierania tego dodatku ustalać będzie Minister Reform Rolnych na wniosek Rady Nadzorczej Państwowego Banku Rolnego z tem, że dodatek ten nie może przewyższać 1% rocznie pierwotnej sumy długu.
3.
Wysokość dodatku administracyjnego, ustalona przy udzielaniu nożyczki, może być na wniosek Rady Nadzorczej obniżona przez Ministra Reform Rolnych.
4. 14
(skreślony).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
3 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
4 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
5 § 9 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
6 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
7 § 11a dodany przez § 6 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
8 § 13 ust. 3 dodany przez § 7 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
9 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 8 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
10 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 9 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
11 § 17 zmieniony przez § 10 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
12 § 18 ust. 3 skreślony przez § 11 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
13 § 21 zmieniony przez § 12 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.
14 § 27 ust. 4 skreślony przez § 13 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 1927 r.