§ 7. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  7. 
1. 
Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na SEE, a jeżeli nie jest to możliwe - na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE.
2. 
Oznakowanie CE umieszcza się w widocznym miejscu w sposób czytelny i trwały.
3. 
Na SEE wprowadzanym do obrotu umieszcza się oznakowanie CE, którego wzór określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).