§ 5. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  5. 
1. 
Oceny zgodności SEE z zasadniczymi wymaganiami dokonuje się zgodnie z wewnętrzną kontrolą produkcji.
2. 
W ramach wewnętrznej kontroli produkcji sporządza się dokumentację techniczną.
3. 
Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące konstrukcji, produkcji oraz działania SEE, w szczególności:
1)
ogólny opis SEE;
2)
projekt koncepcyjny i rysunki dotyczące produkcji, w tym schematy elementów, podzespołów i obwodów;
3)
opisy i wyjaśnienia, umożliwiające zrozumienie rysunków i schematów, o których mowa w pkt 2, oraz działania SEE;
4)
wykaz norm zharmonizowanych lub innych właściwych specyfikacji technicznych, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stosowanych w całości lub częściowo, oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane; w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych określa się, które części zostały zastosowane;
5)
wyniki wykonanych obliczeń projektowych i przeprowadzonych badań;
6)
sprawozdania z przeprowadzonych badań.
4. 
Producent podejmuje niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wyprodukowanego SEE z dokumentacją techniczną oraz z mającymi zastosowanie do SEE wymaganiami.