§ 3. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  3. 
W przypadku gdy SEE jest wprowadzany do obrotu pod nazwą lub znakiem towarowym importera lub dystrybutora albo gdy SEE już wprowadzony do obrotu jest modyfikowany w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z wymaganiami, przepisy § 4-8 stosuje się odpowiednio.