Rozdział 6 - Przepis końcowy - Zasadnicze wymagania dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2180

Akt utracił moc
Wersja od: 25 grudnia 2004 r.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  30. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.