Rozdział 5 - Sposób oznakowania silników - Zasadnicze wymagania dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2180

Akt utracił moc
Wersja od: 25 grudnia 2004 r.

Rozdział  5

Sposób oznakowania silników

§  28. 
1. 
Na każdym egzemplarzu silnika wyprodukowanym zgodnie z typem silnika i dla którego wystawiono certyfikat zgodności typu, producent umieszcza oznakowanie zawierające:
1)
nazwę i adres producenta lub znak towarowy;
2)
oznaczenie typu silnika oraz numeru identyfikacyjnego egzemplarza silnika;
3)
numer certyfikatu zgodności typu.
2. 
Oznakowanie musi być trwałe, czytelne i niedające się usunąć przez okres eksploatacji silnika.
3. 
Nalepki lub tabliczki, na których umieszczone jest oznakowanie, powinny być przymocowane do silnika w taki sposób, aby były trwałe przez okres jego eksploatacji i nie mogły być usunięte bez ich zniszczenia lub uszkodzenia.
4. 
Oznakowanie umieszcza się:
1)
na tej części silnika, która jest niezbędna do jego normalnego działania i nie podlega wymianie w okresie jego eksploatacji;
2)
w taki sposób, aby było łatwo widoczne po skompletowaniu na silniku urządzeń pomocniczych, niezbędnych do jego działania.
5. 
Silnik wyposaża się w dodatkową, dającą się przemieszczać tabliczkę wykonaną z trwałego materiału, na której powinny być naniesione informacje, o których mowa w ust. 1, w taki sposób, aby były widoczne i łatwo dostępne, gdy silnik jest zamontowany w niedrogowej maszynie ruchomej.
§  29. 
1. 
Silniki przed opuszczeniem linii produkcyjnej powinny posiadać wszystkie oznakowania.
2. 
Oznakowania silników w zestawieniu z ich numerami identyfikacyjnymi powinny być takie, aby umożliwiały jednoznaczne określenie kolejności produkcji silników.