Rozdział 3 - Zasadnicze wymagania dla silników o zapłonie iskrowym w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych - Zasadnicze wymagania dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2180

Akt utracił moc
Wersja od: 25 grudnia 2004 r.

Rozdział  3

Zasadnicze wymagania dla silników o zapłonie iskrowym w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych

§  12. 
1. 
Części składowe silnika o zapłonie iskrowym, które mogą mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń gazowych, powinny być zaprojektowane, wykonane i zamontowane tak, aby silnik, w warunkach normalnego użytkowania, mimo drgań, którym może być poddany, spełniał wymagania określone w rozporządzeniu.
2. 
Producent silników o zapłonie iskrowym powinien zastosować takie środki techniczne, aby zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu zapewniały one skuteczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych podczas całego okresu eksploatacji silnika, w warunkach prawidłowego jego użytkowania.
§  13. 
1. 
Zanieczyszczenia gazowe emitowane przez silnik o zapłonie iskrowym poddany badaniom mierzy się za pomocą metod określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; badanie powinno obejmować każde urządzenie dodatkowego oczyszczania spalin.
2. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych silników o zapłonie iskrowym może być mierzona za pomocą innych niż określone w załączniku nr 3 metod pomiarów lub analizatorów, pod warunkiem że zapewnią one uzyskanie wyników równoważnych za pomocą następujących układów pomiarowych dla emisji zanieczyszczeń gazowych mierzonych w:
1)
spalinach nierozcieńczonych - układ przedstawiony na rys. 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
rozcieńczonych spalinach w układzie przepływu całkowitego rozcieńczonej mieszaniny - układ przedstawiony na rys. 3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  14. 
Silniki z zapłonem iskrowym, zaliczone do klasy głównej S - małe silniki o mocy netto ≤ 19 kW, dzieli się na następujące klasy:
1)
H - silniki przeznaczone do maszyn "trzymanych w ręku";
2)
N - silniki przeznaczone do maszyn "nietrzymanych w ręku".
Klasa/kategoriaPojemność skokowa (cm3)
Silniki "trzymane w ręku"

Klasa SH:1

< 20
Klasa SH:2≥ 20
< 50
Klasa SH:3≥ 50
Silniki "nietrzymane w ręku"

Klasa SN:1

< 66
Klasa SN:2≥ 66
< 100
Klasa SN:3≥ 100
< 225
Klasa SN:4≥ 225
§  15. 
1. 
Jeżeli silnik o zapłonie iskrowym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu dotyczące emisji zanieczyszczeń gazowych, nie można odmówić wydania certyfikatu zgodności typu dla typu silnika o zapłonie iskrowym lub rodziny tych silników oraz żądać spełniania innych niż określonych w rozporządzeniu wymagań dla tego typu silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez niedrogowe maszyny ruchome, w których silnik jest zamontowany.
2. 
Nie wydaje się certyfikatu zgodności typu silnika o zapłonie iskrowym lub rodziny tych silników dla niedrogowej maszyny ruchomej:
1)
w I etapie - jeżeli silnik nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu oraz gdy emisja zanieczyszczeń gazowych z silnika przekracza graniczne wartości zanieczyszczeń określonych w § 16 pkt 1;
2)
w II etapie - w której zamontowany jest silnik po dniu 1 sierpnia:
a)
2004 r. dla silników klas SN:1 i SN:2,
b)
2006 r. dla silników klasy SN:4,
c)
2007 r. dla silników klas SH:1, SH:2 i SN:3,
d)
2008 r. dla silników klasy SH:3;
3)
jeżeli silnik o zapłonie iskrowym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu oraz gdy emisje zanieczyszczeń gazowych z silnika przekraczają wartości graniczne określone w § 16 pkt 2.
§  16. 
Wartości graniczne emisji zanieczyszczeń gazowych określa się dla poszczególnych kategorii silników o zapłonie iskrowym, w dwóch etapach:
1)
w I etapie zmierzona emisja tlenku węgla, emisja węglowodorów, emisja tlenków azotu oraz suma węglowodorów i tlenków azotu nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli poniżej:
KlasaTlenek węgla (CO) (g/kWh)Węglowodory

(HC) (g/kWh)

Tlenki azotu

(NOx) (g/kWh)

Suma węglowodorów i tlenków azotu (g/kWh)

HC + NOx

SH:18052955,36
SH:28052415,36
SH:36031615,36
SN:151950
SN:251940
SN:351916,1
SN:451913,4
2)
w II etapie zmierzona emisja tlenku węgla oraz emisja sumy węglowodorów i tlenków azotu nie powinna przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli:
KlasaTlenek węgla (CO) (g/kWh)Suma węglowodorów i tlenków azotu (g/kWh)

HC + NOx

SH:180550
SH:280550
SH:360372
SN:161050,0
SN:261040,0
SN:361016,1
SN:461012,1