Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Zasadnicze wymagania dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2180

Akt utracił moc
Wersja od: 25 grudnia 2004 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zasadnicze wymagania dla silników spalinowych, które będą zamontowane w niedrogowych maszynach ruchomych, i pomocniczych silników przeznaczonych do zamontowania w pojazdach stosowanych do przewozu osób lub ładunków po drogach, w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki;
2)
procedury oceny zgodności;
3)
sposób oznakowania silników spalinowych i pomocniczych silników, o których mowa w pkt 1;
4)
metody pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych emitowanych przez silniki o zapłonie samoczynnym;
5)
metody pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez silniki o zapłonie iskrowym;
6)
rodzaje niedrogowych maszyn ruchomych, w których będą montowane silniki spalinowe.
§  2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do silników spalinowych używanych do napędu:
1)
statków;
2)
statków powietrznych;
3)
lokomotyw kolejowych;
4)
pojazdów rekreacyjnych, w szczególności pojazdów: śnieżnych, wieloterenowych oraz motocykli terenowych.
§  3. 
1. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
niedrogowa maszyna ruchoma - dowolną maszynę ruchomą, transportowe urządzenie przemysłowe lub pojazd z nadwoziem albo bez nadwozia, nieprzeznaczony do przewozu osób lub ładunków po drogach, w których jest zamontowany silnik o zapłonie samoczynnym albo silnik o zapłonie iskrowym;
2)
silnik o zapłonie samoczynnym - silnik o mocy netto większej niż 18 kW, lecz nie większej niż 560 kW, pracujący najczęściej przy pośredniej prędkości obrotowej, a nie przy stałej prędkości obrotowej, albo pracujący przy stałej prędkości obrotowej na zasadzie samozapłonu, w szczególności silnik dieslowski;
3)
silnik o zapłonie iskrowym - silnik zasilany benzyną, o mocy netto nie większej niż 19 kW, pracujący na zasadzie zapłonu iskrowego, w szczególności silnik benzynowy;
4)
silnik - silnik o zapłonie samoczynnym oraz silnik o zapłonie iskrowym;
5)
silnik zamienny - silnik nowo zbudowany, przeznaczony jako część zamienna do zastąpienia silnika zamontowanego w niedrogowej maszynie ruchomej;
6)
silnik pomocniczy - silnik zamontowany w pojeździe lub na pojeździe, niedostarczający mocy służącej do napędu pojazdu;
7)
silnik do maszyn "trzymanych w ręku" - silnik spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)
musi być użytkowany w elemencie wyposażenia, który jest niesiony przez operatora, w całym zakresie możliwości jego przewidzianego działania,
b)
musi być użytkowany w elemencie wyposażenia, który pracuje wielopozycyjnie, w pozycji odwróconej lub bocznej, w celu spełnienia jego przewidzianego działania,
c)
musi być użytkowany w elemencie wyposażenia, którego suchy ciężar wraz z silnikiem wynosi mniej niż 20 kg i spełniony jest co najmniej jeden z warunków:
operator musi zapewniać albo podparcie elementu wyposażenia albo nieść ten element, w zakresie możliwości jego przewidzianego działania,
operator musi zapewniać podparcie elementu wyposażenia lub sterować jego położeniem, w zakresie możliwości jego przewidzianego działania,
musi być użytkowany w generatorze lub pompie;
8)
zanieczyszczenia gazowe - tlenek węgla (CO), węglowodory (HC), wyrażone jako C1:H1.85 i tlenki azotu (NOx),wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO2);
9)
cząstki stałe (PT) - materiał osadzony na odpowiednim filtrze po przepływie rozrzedzonych gazów spalinowych silnika o zapłonie samoczynnym, rozcieńczonym czystym przefiltrowanym powietrzem tak, aby ich temperatura nie przekraczała 325 K (52 °C);
10)
moc netto - moc silnika w kW uzyskiwaną na stanowisku badawczym na końcówce wału korbowego lub jej odpowiedniku, mierzoną zgodnie z metodą pomiaru mocy silnika wewnętrznego spalania, przeznaczonego dla pojazdów poruszających się po drogach, z tym że mocy wentylatora silnika nie uwzględnia się;
11)
znamionowa prędkość obrotowa - maksymalną prędkość obrotową przy pełnym obciążeniu, ograniczoną przez regulator, zgodnie z danymi producenta;
12)
obciążenia częściowe - część maksymalnego momentu obrotowego przy danej prędkości obrotowej;
13)
prędkość obrotowa momentu maksymalnego - prędkość obrotową silnika, przy której osiąga on maksymalny moment obrotowy, zgodnie z danymi producenta;
14)
prędkość obrotowa pośrednia - prędkość obrotową silnika, przy zachowaniu następujących warunków:
a)
dla silników przeznaczonych do pracy w zakresie prędkości obrotowej na krzywej momentu przy pełnym obciążeniu jako prędkość obrotowa pośrednia powinna być przyjęta deklarowana prędkość obrotowa momentu maksymalnego, jeżeli występuje on między 60 % a 75 % prędkości obrotowej znamionowej,
b)
jeżeli deklarowana prędkość obrotowa momentu maksymalnego jest mniejsza niż 60 % prędkości obrotowej znamionowej, prędkość obrotowa pośrednia powinna wynosić 60 % prędkości obrotowej znamionowej,
c)
jeżeli deklarowana prędkość obrotowa momentu maksymalnego jest większa niż 75 % prędkości obrotowej znamionowej, wówczas prędkość obrotowa pośrednia powinna wynosić 75 % prędkości obrotowej znamionowej,
d)
dla silników przeznaczonych do badania według cyklu G1 prędkość obrotowa powinna wynosić 85 % znamionowej prędkości obrotowej;
15)
typ silnika - kategorię silników, które różnią się między sobą pod względem podstawowych cech charakterystycznych, wyspecyfikowanych w dokumencie informacyjnym, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
16)
rodzina silników - grupę silników wydzieloną przez producenta, o podobnych charakterystykach emisji spalin;
17)
rodzina silników o małej pojemności - rodzinę silników z zapłonem iskrowym o całkowitej rocznej produkcji mniejszej niż 5.000 sztuk;
18)
silnik macierzysty - silnik wybrany z rodziny silników;
19)
parametr nastawny - urządzenie nastawne, układ lub element o konstrukcji, która może mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych lub osiągi silnika podczas badania tej emisji lub w czasie normalnej pracy silnika;
20)
dodatkowe oczyszczanie - przejście spalin przez urządzenie lub układ, którego przeznaczeniem jest dokonanie chemicznej lub fizycznej zmiany w spalinach przed ich ujściem do atmosfery;
21)
dodatkowe urządzenie sterujące emisją - dowolne urządzenie, które mierzy parametry pracy silnika w celu regulacji każdej części układu sterowania emisją zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych;
22)
układ sterowania emisją zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych - każde urządzenie, układ lub element o konstrukcji, która umożliwia sterowanie tą emisją lub jej zmniejszanie;
23)
układ paliwowy silnika - wszystkie części składowe związane z dozowaniem i przygotowaniem mieszanki paliwa;
24)
długość fazy - czas między zmianą prędkości obrotowej i/lub momentu obrotowego poprzedniej fazy lub fazy przygotowawczej a rozpoczęciem następnej fazy; zawiera ona czas, podczas którego prędkość obrotowa i/lub moment obrotowy są zmieniane, oraz stabilizację na początku każdej fazy.
2. 
Do niedrogowych maszyn ruchomych, w których zamontowane są silniki:
1)
o zapłonie samoczynnym, zalicza się między innymi:
a)
przemysłowe urządzenia wiertnicze, sprężarki,
b)
urządzenia budowlane, w tym ładowarki kołowe, spycharki, ciągniki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, ładowarki typu samochodowego, pozadrogowe samochody ciężarowe, koparki hydrauliczne,
c)
urządzenia rolnicze, rotacyjne maszyny do uprawy roli, samojezdne pojazdy rolnicze (z wyjątkiem ciągników),
d)
urządzenia stosowane w gospodarce leśnej,
e)
urządzenia do podawania materiałów, wózki podnośnikowe,
f)
urządzenia do naprawy dróg, w tym równiarki silnikowe, walce drogowe, równiarki do asfaltu,
g)
urządzenia do odśnieżania,
h)
urządzenia do wspomagania naziemnego na lotniskach,
i)
podnośniki bramowe,
j)
dźwigi ruchome,
k)
sprężarki gazowe,
l)
generatory prądotwórcze ze zmiennym obciążeniem, zawierające zespoły chłodzące i zestawy spawalnicze (do dnia 31 grudnia 2006 r.),
m)
pompy irygacyjne,
n)
maszyny do pielęgnacji murawy, dłuta pneumatyczne, wyposażenie do usuwania śniegu,
o)
zamiatarki;
2)
o zapłonie iskrowym, zalicza się między innymi:
a)
kosiarki trawnikowe, piły łańcuchowe,
b)
generatory,
c)
pompy wodne,
d)
przycinarki żywopłotów.
§  4. 
1. 
Do obrotu mogą być wprowadzane nowe silniki zamontowane albo niezamontowane w niedrogowych maszynach ruchomych:
1)
jeżeli spełniają wymagania określone w rozporządzeniu;
2)
dla których wydano certyfikat zgodności typu.
2. 
Przez certyfikat zgodności typu rozumie się:
1)
świadectwo homologacji typu pojazdu wydawane dla pojazdów i części znajdujących się w typie pojazdu, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;
2)
świadectwo homologacji "E" wydawane dla wyposażenia pojazdu i części motoryzacyjnych, na podstawie Regulaminu EKG ONZ, którego Rzeczpospolita Polska jest stroną.