Zarządzenie wyborów do rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.45.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 września 1954 r.
o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.

1.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1954 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych - Rada Państwa zarządza wybory do rad narodowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich, dzielnicowych, osiedli i gromadzkich oraz wyznacza datę wyborów na niedzielę 5 grudnia 1954 r.
2.
Oznacza się dni, w których upływają terminy przewidziane w Ordynacji wyborczej do rad narodowych, zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Przed dniem wyborów

(najpóźniej):

Treść czynności wyborczej:
1)60 dnia, tj.

6 października 1954 r.

Ogłoszenie uchwały Rady Państwa o zarządzeniu wyborów (art. 9 ust. 3).
2)57 dnia, tj.

9 października 1954 r.

Ogłoszenie uchwał Rady Państwa i prezydiów rad narodowych w sprawie ustalenia liczby członków rad narodowych (art. 15).
3)55 dnia, tj.

11 października 1954 r.

Podanie do wiadomości wyborców uchwał Rady Państwa i prezydiów rad narodowych dotyczących podziału na okręgi wyborcze liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych (art. 17 ust. 3).
Powołanie wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych (art. 31 ust. 1).
4)50 dnia, tj.

16 października 1954 r.

Podanie do wiadomości wyborców uchwał prezydiów rad narodowych, dotyczących ilości, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (art. 20 ust. 2).
Powołanie okręgowych komisji wyborczych (art. 31 ust. 2).
5)45 dnia, tj.

21 października 1954 r.

Powołanie obwodowych komisji wyborczych (art. 31 ust. 3).
6)38 dnia, tj.

28 października 1954 r.

Przesłanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych (art. 37).
7)35 dnia, tj.

31 października 1954 r.

Wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu (art. 38).
Zgłoszenie list kandydatów i złożenie oświadczeń o zgodzie na kandydowanie do rad narodowych wojewódzkich, powiatowych i miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie (art. 44 ust. 2 i 4).
8)30 dnia, tj.

5 listopada 1954 r.

Ogłoszenie danych o listach, zarejestrowanych do rad narodowych wojewódzkich, powiatowych i miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie (art. 53).
9)25 dnia, tj.

10 listopada 1954 r.

Zgłoszenie list kandydatów i złożenie oświadczeń o zgodnie na kandydowanie do miejskich rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów, dzielnicowych oraz gromadzkich (art. 44 ust. 2 i 4).
10)20 dnia, tj.

15 listopada 1954 r.

Ogłoszenie danych o listach zarejestrowanych do miejskich rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów, dzielnicowych i gromadzkich (art. 53).