Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 26 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie zarządzenia przymusowego omłotu.

Na podstawie art. 9-go ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dz. Ust. R. P. № 89 poz. 485) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Producenci rolni obowiązani są do dnia 1 czerwca 1920 wymłócić wszystkie niewymłócone dotychczas ziemiopłody, zajęte na rzecz Państwa. Po tym terminie niewymłócone ziemiopłody traktowane będą jako nielegalnie gromadzone i przechowywane.

Art.  2.

W razie niewymłócenia w powyższym terminie winni podlegają karom, przewidzianym w artykule 10-tym ustawy z dn. 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.