Art. 2. - [Pojęcie zarządzania kryzysowego] - Zarządzanie kryzysowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  2.  [Pojęcie zarządzania kryzysowego]

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.