Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.105.765

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zarządu szkolnictwa zawodowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.

Na mocy art. 15 i 18 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. P. K. P. № 1 poz. 1) zarządza się co następuje:
§  1. Zmieniając częściowo rozporządzenie z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 15, poz. 91), przekazuje się administrację szkolnictwa zawodowego na obszarze okręgów szkolnych: wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego z zakresu działania delegatów Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do bezpośredniego zakresu działania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.