Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1138

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 14 grudnia 1923 r.
o zaprowadzeniu wzajemnej, wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
Od dnia 1 stycznia 1924 r. wprowadza się wzajemny wymianą przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.
Wymiana ta odbywać się będzie na zasadach zawartych w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 kwietnia 1922 r. O zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Francją (Dz. U. R. P. № 40 poz. 341).