Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.90.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 29 sierpnia 1923 r.
w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany przekazów pocztowych miedzy Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. №44 poz. 310) zarządza się co następuje:
Zarządzenie ogólne.

Od dnia 1 września 1923 r. wprowadza się wzajemną wymianą przekazów pocztowych miedzy Polską, a Stanami Zjednoczcnemi Ameryki Północnej.

Rodzaj przekazów.

Do wymiany dopuszcza się tylko przekazy zwykle; przekazy pośpieszne i telegraficzne są wykluczone.

Najwyższa kwota przekazu.

Najwyższa kwota przekazu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Polski nie może przekraczać 100 dolarów; kwota zaś przekazu z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie może przewyższać ' kwoty, dopuszczonej w wewnętrznym obrocie przekazowym.

Kwoty przekazowe nie mogą zawierać ułamków centa.

Opłaty.

Przy nadawaniu przekazu nadawca uiszcza zgóry opłatę, która wynosi od kwoty przekazowej:

a)do10.000marekpol.100marekpol.
b)"20.000"pol.200""
c)za każde dalsze 20.000 marek lub część tychże100""
Warunki nadania przekazu.
A.
Ażeby wysiać pieniądze przekazem pocztowym do Stanów Zjednoczonych interesant musi najpierw postarać się o pozwolenia na wywóz marek polskich zagranicę.

Otrzymane pozwolenie musi wysyłający złożyć przy nadawaniu przekazu w urzędzie pocztowym.

Pozwoleń na wywóz marek polskich do wysokości 25.000.000 mkp. udziela Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa i jej oddziały.

Pozwoleń; na wywóz sum wyższych udziela Komisarz dla spraw dewizowych w następujących miejscowościach:

1)
w Warszawie - dla województwa Warszawskiego, Lubelskiego, Białostockiego, Wołyńskiego i Poleskiego,
2)
w Łodzi - dla województwa Łódzkiego,
3)
w Sosnowcu - dla województwa Kieleckiego,
4)
w Wilnie - dla Ziemi Wileńskiej i woj. Nowogródzkiego,
5)
w Poznaniu - dla województwa Poznańskiego, z wyjątkiem miasta Bydgoszczy oraz powiatów Bydgoskiego i Inowrocławskiego,
6)
w Bydgoszczy - dla województwa Pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy i powiatów Bydgoskiego i Inowrocławskiego,
7)
we Lwowie - dla województwa Lwowskiego, Tarnopolskiego i Stanisławowskiego,
8)
w Krakowie - dla województwa Krakowskiego z wyjątkiem miasta Białej,
9)
w Bielsku - dla Cieszyńskiej części województwa Śląskiego oraz miasta Białej,
10)
w Katowicach - dla górnośląskiej części województwa Śląskiego.
B.
Nadawca ma wypełnić krajowy blankiet przekazowy stosownie do nadruku wyraźnie atramentem, albo drukiem lub pismem maszynowem, podając imię, nazwisko, miejsce przeznaczenia oraz mieszkanie odbiorcy; w lewym zaś odcinku po stronie tytułowej swe imię, nazwisko i mieszkanie.

Wypełnianie przekazu ołówkiem, choćby atramentowym nie jest dozwolone.

Kwoty przekazowe muszą być wpisane w miejscach blankietu na to przeznaczonych w markach polskich cyframi i słowami.

Poprawki lub przekreślania kwot nie są dozwolone.

Przy przekazach, adresowanych poste-restante, należy określać uprawnionego do odbioru tak dokładnie, ażeby można go było odróżnić od innych osób tego samego nazwiska.

Adresy skrócone i telegraficzne są wzbronione.

Na lewym odcinku odwrotnej strony blankietu przekazowego nie wolno umieszczać prywatnej korespondencji.

Zmiana adresu i wycofanie przekazu.

Nadawca przekazu pocztowego może zażądać jego wycofania lub zmiany adresu na zasadach, przewidzianych dla przesyłek listowych zagranicę, lecz tylko przed podjęciem przez odbiorcę, kwoty przekazanej.

Sposób przeliczania kwot przekazowych z marek polskich na dolary i centy.

Pocztowy Urząd wymiany Warszawa 1 przelicza nadane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przekazy w walucie polskiej na dolary i centy według ceny sprzedaży dla małych tranzakcji, oznaczonej w cedule urzędowej giełdy pieniężnej w Warszawie z dnia poprzedniego nadejścia przekazu do Warszawy, o ile zaś przekaz nadejdzie w poniedziałki lub dnie poświąteczne według kursu ostatniego dnia notowań, dodając do giełdowej ceny sprzedaży na ewentualne straty walutowe 1% od ceny giełdowej 1 dolara Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Sposób przeliczania kwot przekazowych z dolarów na marki polskie.

Nadeszłe do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przekazy w dolarach, pocztowy urząd wymiany Warszawa 1 przelicza na walutę polską po cenie kupna dla małych tranzakcji, oznaczone w cedule urzędowej giełdy pieniężnej w Warszawie z dnia nadejścia przekazów do Warszawy, odejmując jednak od giełdowej ceny kupna na ewentualne straty walutowe 1% od ceny giełdowej 1 dolara Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Postępowanie z przekazami nadeszłemi ze Sianów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Po przeliczeniu kwot przekazowych z dolarów na marki polskie, urząd Warszawa 1 na każdy przekaz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wystawiać będzie specjalny przekaz krajowy dla obrotu przekazowego ze Stanami- Zjednoczonemi w markach polskich. Pocztowe urzędy przeznaczenia w Polsce będą takie przekazy wypłacać adresatom również w markach polskich.

Postępowanie z temi przekazami jest takie same jak z przekazami krajowemi.

Kwoty fenigowe "z braku monety zdawkowej nie będą uwzględniane przy wypłacie,

Czasokres ważności przekazów.

Przekazy są ważne w ciągu dwunastu miesięcy, następujących po miesiącu nadania.

Reklamacje.

Nadawca, ewentualnie odbiorca przekazu może wnieść pismo wywiadowcze, ażeby dowiedzieć się o wypłacie przekazu. Wnoszenie reklamacji dozwolone jest tylko w ciągu jednego roku, licząc od dnia następującego po wygaśnięciu ważności przekazu.

Po upływie tego terminu odpowiedzialność zarządów za mylną wypłatę ustaje.

Kwoty wpłacone na przekazy pocztowe, których zwrotu nie zażądano w terminach określonych ustawami lub przepisami kraju wpłacenia, przechodzą ostatecznie na własność zarządu, który przekaz zainkasował.

1 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.137.1139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.
2 § 8 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.137.1139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.