Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 1 czerwca 1922 r.
o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych miedzy Polską a Rumunją.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Od dnia 15 czerwca 1922 r. zaprowadza się wzajemną wymianę paczek pocztowych między Polską a Rumunją.
§  2. W obrocie wzajemnym dopuszcza się paczki bez podanej wartości i paczki z podaną wartością do 1000 franków w złocie.
§  3. Waga paczek nie może przekraczać 20 klg. Dopuszcza się więc paczki: 1 klg., 5 klg., 10 klg., 15 klg. i 20 klg.
§  4. Z obrotu wykluczone są narazie paczki pośpieszne i pilne paczki za pobraniem i bez pobierania opłat celnych i pocztowych.
§  5. Do każdej paczki musi być dołączany i adres pomocniczy i dwie deklaracje celne.
§  6. Paczki muszą być opłacane zgóry przy nadaniu.
a) Opłaty wynoszą:

Za każde 5 klg. wagi paczki pobiera się po 40 centymów w złocie, za paczki zaś do 1 klg. wagi po 30 centymów w złocie, dla kraju nadania i przeznaczenia;

b) Za paczki ochronne wspomniane opłaty podwyższa się o 50%
c) Przy paczkach z podaną wartością pobierana będzie należytość asekuracyjna za każde 300 franków lub część 300 franków-50 centymów w złocie;
d) Ponadto za paczki z podaną wartością pobierana będzie należytość ekspedycyjna w kwocie 50 centymów w zlocie,
§  7. W razie ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia paczki bez podanej wartości wypłacać się będzie odszkodowanie za każdy kilogram lub jego część 2 franki w złocie, przy paczkach z podaną wartością w granicach wysokości podanej wartości.
§  8. Ekwiwalent marki polskiej do franka złotego odnośnie do opłat i wypłaty odszkodowania ustala się: 1 fr. zł. = 700 marek polskich.