Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.79.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
w sprawie zaprowadzenia nauki uzupełniającej w myśl dekretu o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 147).

Art.  1.

Przy szkołach powszechnych, w których nauka codzienna trwa krócej niż lat 7, młodzież jest obowiązana do uczęszczania na naukę uzupełniającą do końca tego roku szkolnego, w którym kończy 14 rok życia.

Art.  2.

Celem nauki uzupełniającej jest prócz utrwalenia i rozszerzenia wiadomości, nabytych w czasie nauki codziennej, wyrobienie w młodzieży zamiłowania do czytelnictwa i chęci do dalszego kształcenia się.

Art.  3.

Program nauki uzupełniającej, prowadzonej przez nauczyciela, obejmuje: czytanie z objaśnianiem i opowiadaniem, pisanie i rachowanie wraz z nauką geometrji. Przy czytaniu uwzględnia się kolejno wszystkie gałęzie wiedzy, dostępnej młodzieży na tym stopniu dojrzałości umysłowej.

Nauczanie religji należy do duszpasterza. Może ono odbywać się w izbie szkolnej lub w kościele. Godziny, przeznaczone na naukę religji, nie wchodzą do liczby ogólnej godzin, przeznaczonych na naukę uzupełniającą.

Dla dziewcząt jest obowiązkowa nauka robót kobiecych, o ile jest udzielana w danej szkole. Dziewczęta uczą się robót kobiecych razem z dziewczętami, uczęszczającemi na naukę codzienną.

Art.  4.

Na naukę uzupełniającą wyznacza się cztery godziny tygodniowo. Inspektor szkolny okręgowy może wskutek uzasadnionej prośby nauczyciela zniżyć tę liczbę do dwu godzin tygodniowo.

Art.  5.

Godziny, przeznaczone na naukę uzupełniającą, mają być tak rozdzielone, aby młodzież jak najczęściej przychodziła do szkoły. W każdym razie nauczanie jednorazowe nie może trwać dłużej, niż przez dwie godziny.

Art.  6.

Pory dnia i tygodnia, w których ma odbywać się nauka uzupełniająca, wyznacza Inspektor szkolny okręgowy na podstawie wniosku nauczyciela, przedłożonego po porozumieniu się z Opieką szkolną.

Art.  7.

Nauka uzupełniająca odbywa się przez cały rok szkolny.

Art.  8.

Z ukończenia obowiązkowej nauki uzupełniającej i wypełnienia obowiązku szkolnego wydaje kierownik szkoły poświadczenie.

Art.  9.

Artykuły: 40, 41 i 42 dekretu o obowiązku szkolnym, tyczące się odpowiedzialności rodziców, względnie opiekunów dziecka, za niedopełnienie obowiązku szkolnego, obowiązują i co do nauki uzupełniającej.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 1919 r.