Art. 46b. - [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2024 r.
Art.  46b.  [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze]

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

1)
ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2)
czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3)
czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4)
obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
4a)
obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;
5)
obowiązek poddania się kwarantannie;
6)
miejsce kwarantanny;
7)
(uchylony)
8)
czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9)
nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10)
nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11)
zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12)
nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
13)
nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.