Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1239 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  29.  [Obowiązek zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego]
1.  18  Diagnosta laboratoryjny lub inna osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w przypadku wykonania badania w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7 pkt 1, są obowiązani w przypadkach określonych w tych przepisach do zgłoszenia wyniku tego badania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7 pkt 2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania wyniku.
1a.  Kierownicy laboratoriów diagnostycznych zapewniają warunki organizacyjne i techniczne dla realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz sprawują nadzór nad jego wykonywaniem.
2.  (uchylony).
3.  Zgłoszenie zawiera dane osoby, u której stwierdzono dodatni wynik badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
3a) obywatelstwo;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego i jego charakterystykę oraz inne informacje istotne dla sprawowania nadzoru epidemiologicznego zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
3a.  19  W przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 do zgłoszenia dołącza się kopie sprawozdania z badania laboratoryjnego. W takim przypadku formularz zgłoszenia nie zawiera danych, które są zawarte w sprawozdaniu z badania laboratoryjnego, z wyjątkiem danych niezbędnych dla elektronicznego łączenia danych o przypadkach w rejestrze, o którym mowa w art. 30 ust. 1.
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
6.  (uchylony).
7.  20  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz przesłanki dokonywania zgłoszeń, z uwzględnieniem zgłoszeń wyników dodatnich i ujemnych,
2) sposób dokonywania zgłoszeń wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia,
3) wzory formularzy zgłoszeń wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

-uwzględniając stopień zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi, konieczność ochrony danych osobowych oraz stworzenia rozwiązań umożliwiających prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego.

18 Art. 29 ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
19 Art. 29 ust. 3a dodany przez art. 8 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
20 Art. 29 ust. 7 zmieniony przez art. 8 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.