Art. 46b. - [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1845 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2021 r.
Art.  46b.  [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze]

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

1)
ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2)
czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3)
czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) 14
 obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
4a) 15
 obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;
5)
obowiązek poddania się kwarantannie;
6)
miejsce kwarantanny;
7)
(uchylony);
8)
czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9)
nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10)
nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11)
zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12)
nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
13) 16
 nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.
14 Art. 46b pkt 4 zmieniony przez art. 15 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r.
15 Art. 46b pkt 4a dodany przez art. 15 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r.
16 Art. 46b pkt 13 dodany przez art. 15 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r.