Art. 17b. - [Fundusz Kompensacyjny Świadczeń Ochronnych - status prawny, dysponent, przychody i przeznaczenie środków] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 12 listopada 2023 r.
Art.  17b.  [Fundusz Kompensacyjny Świadczeń Ochronnych - status prawny, dysponent, przychody i przeznaczenie środków]
1. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym tworzonym w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych.
2. 
Dysponentem Funduszu jest Rzecznik Praw Pacjenta.
3. 
Przychody Funduszu pochodzą z:
1)
wpłat, o których mowa w art. 17c ust. 1;
2)
oprocentowania rachunku bankowego Funduszu;
3)
odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat, o których mowa w art. 17c ust. 1;
4)
opłat, o których mowa w art. 17e ust. 5;
5)
wpłat z budżetu państwa przekazywanych w danym roku budżetowym w przypadku konieczności zasilenia Funduszu na rzecz wypłaty przyznanych świadczeń kompensacyjnych;
6)
innych źródeł, w szczególności ze spadków, z zapisów i darowizn.
4. 
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
wypłaty świadczeń kompensacyjnych;
2)
zwroty opłat, o których mowa w art. 17e ust. 5;
3)
koszty związane z prowadzeniem postępowań w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego;
4)
koszty bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu lub realizacją zadań, o których mowa w pkt 1-3.
5. 
Koszty obsługi Funduszu są pokrywane ze środków tego Funduszu.
6. 
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej Funduszu nieuregulowanych w ust. 1-4 oraz art. 17c stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).
7. 
Roczny plan finansowy Funduszu, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego realizację tego planu, opracowuje Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
8. 
Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza Rzecznik Praw Pacjenta.
9. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 8, jest składane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu sprawozdawczego.