Art. 8. - Zapobieganie chorobom zawodowym i ich zwalczanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.78.676

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1927 r.
Art.  8.

W zakładach pracy, w których zatrudnienie naraża pracujących na jedną z chorób zawodowych, badania stanu zdrowia robotników oraz oględziny i badania, przewidziane w punktach b) i c) art. 7, winny być przeprowadzane niezależnie od otrzymanych zgłoszeń przypadku choroby zawodowej, a to w zakresie i terminach zależnie od stopnia, w jakim dana praca zagraża zdrowiu, w miarę możności jednak co najmniej raz do roku.