Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2449

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego

Na podstawie art. 8091 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem";
2) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, zwanych dalej "zapisem", z przebiegu czynności komornika;
3) sposób zapoznania się z zapisem.
§  2. 
1.  Zapis sporządza się za pomocą przenośnych urządzeń i środków technicznych wykorzystujących technikę cyfrową, które pozwalają na utrwalenie tego zapisu na informatycznym nośniku danych.
2.  Urządzenia, środki techniczne i informatyczne nośniki danych zapewniają:
1) możliwość kopiowania zapisu;
2) zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed przypadkową utratą lub nieuzasadnioną zmianą;
3) odtworzenie zapisu i jego udostępnianie.
§  3.  Do każdego zapisu przyporządkowuje się następujące metadane:
1) identyfikator - jednoznaczny znacznik zapisu, który umożliwia jego identyfikację, wyrażony za pomocą dowolnego ciągu znaków alfanumerycznych;
2) twórcę - imię i nazwisko komornika dokonującego czynności oraz wskazanie sądu rejonowego, przy którym działa komornik;
3) tytuł - nazwę nadaną zapisowi, obejmującą zwięzłe oznaczenie czynności;
4) datę - datę i czas rozpoczęcia zapisu, wyrażone w formacie YYYY-MM-DDhh:mm:ss, gdzie:
a) YYYY to 4 cyfry roku,
b) MM to 2 cyfry miesiąca (np. kwiecień to 04),
c) DD to 2 cyfry dnia (np. 01),
d) hh to 2 cyfry godziny (00 do 23),
e) mm to 2 cyfry minut,
f) ss to 2 cyfry sekund;
5) czas trwania - czas trwania zapisu wyrażony w formacie mm:ss lub hh:mm:ss, gdzie:
a) hh to 2 cyfry godziny (00 do 23),
b) mm to 2 cyfry minut,
c) ss to 2 cyfry sekund;
6) grupowanie - wskazanie przynależności zapisu do akt sprawy, określone sygnaturą tych akt;
7) wersję - wskazanie numeru wersji zapisu w przypadku, o którym mowa w § 5, wyrażone za pomocą liczby naturalnej, gdzie 0 oznacza wersję pierwotną, a kolejne liczby - kolejne zmienione wersje.
§  4.  Zapis jest sporządzany za pomocą urządzenia zapewniającego:
1) utrwalenie metadanych, o których mowa w § 3 pkt 1, 4 i 5, chyba że jest możliwe ich późniejsze podanie lub uzupełnienie; w takim przypadku komornik podaje lub uzupełnia metadane niezwłocznie po zakończeniu czynności;
2) jakość zapisu obrazu z rozdzielczością nie mniejszą niż 1280 x 720 pikseli i liczbą klatek na sekundę nie mniejszą niż 24;
3) standard kodowania danych MPEG-4 lub MPEG-4 AVC.
§  5. 
1.  Komornik sporządza kopię zapisu na informatycznym nośniku danych. Nośnik ten przechowuje się oddzielnie w kancelarii komorniczej w sposób, który zapewnia integralność zapisu oraz ochronę przed utratą lub zniszczeniem danych lub nieuprawnionym dostępem do tych danych.
2.  W razie potrzeby udostępnienia zapisu stronom, uczestnikom postępowania oraz innym osobom uprawnionym mogą być tworzone kolejne kopie zapisu na informatycznych nośnikach danych.
§  6. 
1.  Zapis wraz z metadanymi przechowuje się w systemie teleinformatycznym, w którym są prowadzone akta sprawy.
2.  Zapis, który znajduje się w systemie teleinformatycznym, jest częścią akt sprawy i jest przechowywany tak długo jak akta sprawy.
§  7.  Wraz z aktami sprawy przekazanymi Krajowej Radzie Komorniczej w celu ich dalszego przechowywania komornik przekazuje także zapis przechowywany w systemie teleinformatycznym, w którym są prowadzone akta. Po przekazaniu akt sprawy wraz z zapisem kopia zapisu jest usuwana z nośnika danych przechowywanego osobno w kancelarii komorniczej.
§  8.  Zapis udostępnia się stronom i uczestnikom postępowania wyłącznie przez jego prezentację na urządzeniach odtwarzających obraz i dźwięk, które należą do komornika. W razie zapoznawania się z aktami sprawy w sądzie zapis udostępnia się wyłącznie w budynku sądu przez jego prezentację na urządzeniach odtwarzających obraz i dźwięk, które stanowią wyposażenie sądu.
§  9.  Udostępnienie zapisu organom nadzoru judykacyjnego lub administracyjnego oraz innym uprawnionym organom odbywa się za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym, w którym są prowadzone akta sprawy, albo na informatycznym nośniku danych.
§  10. 
1.  W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawach, w których akta nie są prowadzone w postaci elektronicznej, komornik sporządza dwie kopie zapisu utrwalone na oddzielnych informatycznych nośnikach danych. Jeden nośnik przechowuje się stosownie do § 5 ust. 1. Drugi nośnik umieszcza się w kopercie w aktach prowadzonych w postaci dotychczasowej. Dopuszczalne jest utrwalenie na informatycznym nośniku danych zamieszczonym w aktach w postaci dotychczasowej kopii zapisów z przebiegu dwóch lub więcej czynności. Na protokole czynności odnotowuje się numer karty, na której znajduje się koperta z nośnikiem danych.
2.  W razie prowadzenia akt w postaci dotychczasowej komornik udostępnia zapis organom nadzoru judykacyjnego lub administracyjnego oraz innym uprawnionym organom wraz z udostępnieniem akt sprawy albo na informatycznym nośniku danych.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.