Art. 1. - Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.35.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1930 r.
Art.  1. 1

Robotnicy rolni, których umowy o pracę ustają z dniem 31 marca danego roku i którzy do tego terminu zajmowali na podstawie tych umów stanowiące część ich uposażenia mieszkania służbowe i przynależne do tych mieszkań inne pomieszczenia, nie mogą być usunięci z tych mieszkań i pomieszczeń ddo dnia 30 czerwca tegoż roku, o ile na ich miejsce nie zostali najęci inni robotnicy.

Jeżeli na miejsce zwolnionego robotnika rolnego został najęty inny robotnik, mający zająć mieszkanie zwolnionego, a dany pracodawca posiada inne wolne mieszkanie robotnicze, powinien on zwolnionego robotnika na czas do dnia 30 czerwca tegoż roku ulokować w wolnem mieszkaniu.

Obowiązek pracodawcy pozostawienia zwolnionego robotnika w zajmowanem przez niego mieszkaniu względnie ulokowania takiego robotnika w innem wolnem mieszkaniu nie stwarza miedzy stronami stosunku najmu mieszkania, wobec czego nie ma w tym wypadku zastosowania ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów (Dz. U. R. P. № 39, poz. 406).

Wysokość wynagrodzenia za wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu mieszkania i pomieszczenia za okres czasu od 31 marca do 31 maja nie może przekraczać ceny 1/5 części kwintala żyta.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.125) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 13 marca 1930 r.