Fundusz Dostępności - Rozdział 5 - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - Dz.U.2020.1062 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Fundusz Dostępności - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1062 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.

Rozdział  5

Fundusz Dostępności

1. 
Fundusz Dostępności, zwany dalej "Funduszem", jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. 
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.
1. 
Środki Funduszu pochodzą:
1) 1
 ze środków, o których mowa w:
a)
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 29 ust. 4a, art. 29a ust. 1 i art. 98 ust. 1 tej ustawy,
b)
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 32 ust. 5 i art. 33 ust. 2 tej ustawy

- powierzonych w zarządzanie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2)
z wpływów z grzywien w celu przymuszenia, o których mowa w art. 34 ust. 1;
3)
z dotacji z budżetu państwa;
4)
z odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu;
5)
z odsetek od lokat środków Funduszu;
6)
z wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z oprocentowaniem;
7)
ze środków Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321), w wysokości określonej w rocznym planie finansowym tego funduszu;
7a) 2
 ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
8)
z innych wpływów.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego mogą, na podstawie porozumienia, określać zadania finansowane w ramach Funduszu w danym roku budżetowym ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 7.
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu na finansowanie:
1)
pożyczek lub kredytów, w tym udzielanych na warunkach preferencyjnych;
2)
pożyczek lub kredytów, z możliwością częściowego umorzenia;
3)
kosztów związanych z udzielaniem i obsługą wsparcia, o którym mowa w pkt 1 i 2.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami, o których mowa w ust. 1, oraz pełni funkcję koordynatora realizacji wsparcia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Podstawę przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, stanowi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1)
wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1;
2)
warunki i tryb przekazywania środków finansowych;
3)
zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia, w tym strategię inwestycyjną;
4)
zasady inwestowania środków;
5)
zasady sprawozdawczości i kontroli;
6)
łączny limit i zasady wypłaty środków na wynagrodzenie za udzielanie i obsługę wsparcia.
5. 
Środki z tytułu spłaconych i zwróconych pożyczek lub kredytów oraz z tytułu ich oprocentowania są wykorzystywane na udzielanie kolejnych pożyczek lub kredytów, a także finansowanie kosztów związanych z ich obsługą.

Do zadań Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 2, należy w szczególności:

1)
dokonywanie wyboru pośredników finansowych i zawieranie z nimi umów;
2)
przekazywanie środków pośrednikom finansowym;
3)
gromadzenie środków z tytułu spłat i zwrotu wsparcia;
4)
monitorowanie realizacji wsparcia;
5)
prowadzenie rozliczeń środków i sporządzanie sprawozdawczości dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6)
sprawowanie kontroli realizacji wsparcia przez pośredników finansowych.
1. 
Wsparcie, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jest udzielane bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub wybranych przez niego pośredników finansowych.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jest udzielane podmiotowi, w tym jednostce samorządu terytorialnego, który zamierza zrealizować inwestycję w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, na podstawie umowy, która określa w szczególności:
1)
szczegółowy cel inwestycji;
2)
warunki wypłaty i rozliczenia wsparcia;
3)
formę wsparcia i warunki, na jakich zostało ono udzielone.
3. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, może stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiotem udzielającym pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego lub wybrany przez niego pośrednik finansowy.

Środki Funduszu przekazane zgodnie z art. 37 ust. 1 stanowią koszty Funduszu.

Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1 Art. 36 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 127 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
2 Art. 36 ust. 1 pkt 7a dodany przez art. 127 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.