[Udzielanie wsparcia ze środków Funduszu Dostępności] - Art. 39. - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Udzielanie wsparcia ze środków Funduszu Dostępności] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  39.  [Udzielanie wsparcia ze środków Funduszu Dostępności]
1. 
Wsparcie, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jest udzielane bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub wybranych przez niego pośredników finansowych.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jest udzielane podmiotowi, w tym jednostce samorządu terytorialnego, który zamierza zrealizować inwestycję w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, na podstawie umowy, która określa w szczególności:
1)
szczegółowy cel inwestycji;
2)
warunki wypłaty i rozliczenia wsparcia;
3)
formę wsparcia i warunki, na jakich zostało ono udzielone.
3. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, może stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiotem udzielającym pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego lub wybrany przez niego pośrednik finansowy.