[Zadania BGK w zakresie zarządzania przekazanymi środkami Funduszu Dostępności] - Art. 38. - Zapewnianie dostępności osobom ze... - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Zadania BGK w zakresie zarządzania przekazanymi środkami Funduszu Dostępności] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  38.  [Zadania BGK w zakresie zarządzania przekazanymi środkami Funduszu Dostępności]

Do zadań Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 2, należy w szczególności:

1)
dokonywanie wyboru pośredników finansowych i zawieranie z nimi umów;
2)
przekazywanie środków pośrednikom finansowym;
3)
gromadzenie środków z tytułu spłat i zwrotu wsparcia;
4)
monitorowanie realizacji wsparcia;
5)
prowadzenie rozliczeń środków i sporządzanie sprawozdawczości dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6)
sprawowanie kontroli realizacji wsparcia przez pośredników finansowych.