[Przekazywanie środków Funduszu Dostępności na rachunek BGK] - Art. 37. - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi... - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Przekazywanie środków Funduszu Dostępności na rachunek BGK] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  37.  [Przekazywanie środków Funduszu Dostępności na rachunek BGK]
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu na finansowanie:
1)
pożyczek lub kredytów, w tym udzielanych na warunkach preferencyjnych;
2)
pożyczek lub kredytów, z możliwością częściowego umorzenia;
3)
kosztów związanych z udzielaniem i obsługą wsparcia, o którym mowa w pkt 1 i 2.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami, o których mowa w ust. 1, oraz pełni funkcję koordynatora realizacji wsparcia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Podstawę przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, stanowi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1)
wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1;
2)
warunki i tryb przekazywania środków finansowych;
3)
zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia, w tym strategię inwestycyjną;
4)
zasady inwestowania środków;
5)
zasady sprawozdawczości i kontroli;
6)
łączny limit i zasady wypłaty środków na wynagrodzenie za udzielanie i obsługę wsparcia.
5. 
Środki z tytułu spłaconych i zwróconych pożyczek lub kredytów oraz z tytułu ich oprocentowania są wykorzystywane na udzielanie kolejnych pożyczek lub kredytów, a także finansowanie kosztów związanych z ich obsługą.