[Środki Funduszu Dostępności] - Art. 36. - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Środki Funduszu Dostępności] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  36.  [Środki Funduszu Dostępności]
1. 
Środki Funduszu pochodzą:
1)
ze środków, o których mowa w:
a)
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 29 ust. 4a, art. 29a ust. 1 i art. 98 ust. 1 tej ustawy,
b)
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 32 ust. 5 i art. 33 ust. 2 tej ustawy

- powierzonych w zarządzanie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2)
z wpływów z grzywien w celu przymuszenia, o których mowa w art. 34 ust. 1;
3)
z dotacji z budżetu państwa;
4)
z odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu;
5)
z odsetek od lokat środków Funduszu;
6)
z wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z oprocentowaniem;
7)
ze środków Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 oraz z 2022 r. poz. 1812), w wysokości określonej w rocznym planie finansowym tego funduszu;
7a)
ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
8)
z innych wpływów.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego mogą, na podstawie porozumienia, określać zadania finansowane w ramach Funduszu w danym roku budżetowym ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 7.