[Status prawny, dysponent, przeznaczenie środków Funduszu Dostępności] - Art. 35. - Zapewnianie dostępności osobom ze... - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Status prawny, dysponent, przeznaczenie środków Funduszu Dostępności] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  35.  [Status prawny, dysponent, przeznaczenie środków Funduszu Dostępności]
1. 
Fundusz Dostępności, zwany dalej "Funduszem", jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. 
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.