Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.411 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2020 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  13.  [Rejestr systemu zapasów interwencyjnych]
1.  Tworzy się rejestr systemu zapasów interwencyjnych, zwany dalej "rejestrem".
1a.  Rejestr składa się z rejestru:
1) producentów i handlowców;
2) zapasów interwencyjnych;
3) zapasów specjalnych.
2.  Rejestr prowadzi Prezes Agencji.
2a.  Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.
3.  Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności:
1) oznaczenie producenta lub handlowca;
2) niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca;
3) informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie oraz umowach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 i art. 11a ust. 5;
3a) numer w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest on wymagany;
4) numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest ona wymagana.
3a.  Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej:
1) oznaczenie producenta lub handlowca oraz dane dotyczące jego adresu siedziby, adresu zakładu głównego i adresu do doręczeń,
2) wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności, z której wynika wpis do rejestru,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
4) numer, rodzaj i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót paliwami z zagranicą,
5) numer w rejestrze podmiotów przywożących,
6) informacje o rodzajach produkowanych lub przywożonych surowców lub paliw,
7) informacje o wykreśleniu z rejestru

- jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

3b.  Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności:
1) wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w której zapasy te są utrzymywane,
2) oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych

- z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych.

3c.  Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), zwanej dalej "dyrektywą 2009/119/WE", w szczególności:
1) wskazanie ilości tych zapasów;
2) państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane;
3) produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane;
4) oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów.
4.  Prezes Agencji przekazuje w formie elektronicznej Prezesowi URE, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi Generalnemu oraz Komendantowi Głównemu Policji wykaz producentów lub handlowców wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. Wykaz zawiera informacje, o których mowa w ust. 3a.
5.  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru,
2) dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru,
3) wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru,
4) sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 1

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości i aktualności danych zawartych w rejestrze, ujednolicenia formy składania wniosków o dokonanie wpisu i o wykreślenie z rejestru oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nadzoru nad systemem zapasów i możliwość udostępniania danych zawartych w rejestrze zainteresowanym podmiotom.

6.  Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na żądanie organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań lub innym organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy, umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej.
7.  Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu.
8.  Do dnia 25 lutego każdego roku Prezes Agencji przesyła Komisji Europejskiej skrócony odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, zawierający wskazanie ilości zapasów interwencyjnych i postaci, w których są one utrzymywane - według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
9.  Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji przesyła jej pełny odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, lub rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku. Odpis nie obejmuje oznaczenia miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych.
10.  Informacje zawierające oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych, o których mowa w ust. 3b pkt 2, udostępnia się osobom upoważnionym przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b.
11.  Osoby upoważnione przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b, mają prawo wglądu do rejestru.