Rozdział 3a - Fundusz Zapasów Interwencyjnych  - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.

Rozdział  3a

Fundusz Zapasów Interwencyjnych 

1. 
Tworzy się Fundusz Zapasów Interwencyjnych, zwany dalej "Funduszem".
2. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273).
3. 
Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji.
4. 
Fundusz:
1)
gromadzi środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych;
2)
finansuje realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych.

Środki Funduszu pochodzą z:

1)
opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b ust. 1;
2)
wpływów związanych z interwencyjnym uwolnieniem zapasów agencyjnych oraz z ich wymianą i zamianą;
3)
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia zapasów agencyjnych;
4)
odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu;
5)
wpływów z kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20;
6)
darowizn i zapisów;
7)
pożyczek z budżetu państwa;
8)
wpływów z innych tytułów.
1. 
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w szczególności na:
1)
zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości zapewniającej spełnienie wymogu określonego w art. 21a ust. 1, w tym również na zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w związku z wynikającym z art. 5 ust. 3 obniżeniem w następnym roku kalendarzowym poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c ust. 2;
2)
magazynowanie zapasów agencyjnych;
3)
wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania;
4)
ubezpieczenie zapasów agencyjnych;
5)
zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych;
6)
odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia;
6a) 43
 odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich przeniesienia do rezerw strategicznych;
7)
budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję;
8)
zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych wraz z oprocentowaniem;
9)
zwrot kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20, wraz z oprocentowaniem;
10) 44
 koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
11)
obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą;
12)
koszty przeprowadzenia prób technicznych, o których mowa w art. 29d.
2.  45
 Środki Funduszu mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Prezesa Agencji określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
1. 
Podstawą gospodarki Funduszu jest roczny plan finansowy.
2. 
Plan finansowy sporządzany jest na dany rok budżetowy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3.  46
 Prezes Agencji sporządza projekt planu finansowego. Przed przekazaniem projektu planu finansowego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt tego planu wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
4.  47
 Projekt zmiany planu finansowego w zakresie kwot przychodów i kosztów funduszu jest sporządzany przez Prezesa Agencji i wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

 Prezes Agencji składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi:

1)
w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale - informację o realizacji planu finansowego Funduszu;
2)
nie później niż do końca marca po zakończeniu roku finansowego - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu.

 Pożyczki, o których mowa w art. 28b pkt 7, mogą zostać zaciągnięte przez Prezesa Agencji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pod warunkiem ich spłaty do końca roku kalendarzowego, w którym zostały zaciągnięte.

43 Art. 28c ust. 1 pkt 6a dodany przez art. 7 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
44 Art. 28c ust. 1 pkt 10 zmieniony przez art. 7 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
45 Art. 28c ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
46 Art. 28d ust. 3 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
47 Art. 28d ust. 4 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
48 Art. 28e zdanie wstępne zmienione przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
49 Art. 28f zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.