Art. 8. - [Ropa naftowa i paliwa zaliczane do zapasów interwencyjnych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  8.  [Ropa naftowa i paliwa zaliczane do zapasów interwencyjnych]
1. 
Do zapasów interwencyjnych można zaliczyć ropę naftową i paliwa zmagazynowane:
1)
w zbiornikach rafinerii ropy naftowej, z wyłączeniem paliw znajdujących się w instalacjach i rurociągach produkcyjnych;
2)
w terminalach i magazynach hurtowych;
3)
w zbiornikach instalacji rurociągowych;
4)
w zbiornikach i magazynach portowych znajdujących się w portach docelowych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
w zbiornikowcach znajdujących się w portach docelowych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po dopełnieniu formalności portowych i celnych;
6)
na barkach i statkach żeglugi przybrzeżnej, w tym w przedziałach ładunkowych, wynajętych do transportowania paliw na obszarze wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zapewnienia możliwości bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli stanu zapasów;
7)
w zbiornikach magazynowych i rozlewniach gazu płynnego (LPG);
8)
w miejscach, w których jest prowadzone podziemne bezzbiornikowe magazynowanie ropy naftowej lub paliw.
2. 
Do zapasów interwencyjnych nie zalicza się ropy naftowej lub paliw znajdujących się w:
1)
złożach ropy naftowej niewydobytej;
2)
tranzycie, z przeznaczeniem dla innych państw;
3)
rurociągach przesyłowych;
4)
cysternach kolejowych i samochodowych;
5)
zbiornikach magazynowych na stacjach paliw, w tym stacjach paliw gazu płynnego (LPG);
6)
magazynach o przeznaczeniu wojskowym;
7)
punktach sprzedaży butli z gazem płynnym (LPG);
8)
zbiornikowcach znajdujących się poza portem docelowym;
9)
zbiornikach statków morskich.
3. 
(uchylony).
4. 
Do zapasów interwencyjnych nie zalicza się ropy naftowej lub paliw:
1)
objętych postępowaniem zabezpieczającym;
2)
objętych egzekucją sądową;
3)
objętych egzekucją administracyjną;
4)
wchodzących w skład masy upadłości.
5. 
Producent i handlowiec są obowiązani niezwłocznie zawiadomić Prezesa Agencji o wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 4, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu tego zdarzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających jego wystąpienie.